Θέματα εξετάσεων Flashcards Preview

Μελέτη Πλοίου Ι > Θέματα εξετάσεων > Flashcards

Flashcards in Θέματα εξετάσεων Deck (30):
1

Ορισμός LS και δυσκολίες υπολογισμού του (2010)

-

2

Πως επηρεάζει το LCB την αντίσταση (2010)

-

3

Περιγραφή διαδικασίας επιλογής πλάτους ενός πλοίου (2010)

-

4

Πώς καθορίζεται το ύψος εξάλων ενός πλοίου και ποιες οι απαιτήσεις πλευστότητας; (2010)

-

5

Παραδείγματα 2 πλοίων γραμμικών διαστάσεων και σχολιασμός σχεδίασής τους (2010)

-

6

Επίδραση πρωραίου βολβού στην αντίσταση και την πρόωση (2010)

-

7

Κριτήρια επιλογής προωστήριας εγκατάστασης (2010)

-

8

Ελάχιστος αριθμός στεγανών φρακτών και υπολογισμός για δεδομένο πλοίο (2011)

-

9

Υπολογισμός βάρους κενού σκάφους για αρχική και προχωρημένη φάση μελέτης (2011)

-

10

Αν στην προκαταρκτική μελέτη είναι δεδομένες οι ναυπηγικές γραμμές, πώς υπολογίζεται ο διαθέσιμος όγκος κυτών; (2011)

-

11

Αν για δεδομένο πλοίο παρατηρηθεί έλλειψη όγκου κυτών και ανεπάρκεια ύψους εξάλων ως προς το απαιτούμενο, τι διορθωτικά μέτρα λαμβάνουμε για ελάχιστη επίδραση στο υπό σχεδιαση πλοίο. (2011)

-

12

Επίδραση διαμήκους κατανομής του εκτοπίσματος και της γωνίας εισόδου της καμπύλης αυτής επι της αντίστασης ενός πλοίου (2011)

-

13

Παράγοντες επιλογής κινητήριας και προωστήριας εγκατάστασης/αντιπαραβολή tanker και ταχύπλοου Ε/Γ-Ο/Γ (2011)

-

14

Τι περιλαμβάνει το Capacity Plan και τι απαιτείται για τη σχεδίαση αυτού; (2011,2012,2014)

-

15

Επίδραση αύξησης κοίλου στην ευστάθεια (2012)

-

16

Επίδραση αύξησης μήκους στο κόστος κατασκευής (2012)

-

17

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πρύμνης άβακα έναντι καταδρομικού (2012)

-

18

Παράγοντες που λαμβάνονται πάντα υπόψιν κατά την επιλογή των κυρίων διαστάσεων και των συντελεστών μορφής (2012)

-

19

Διαφορά μεταφορικής ικανότητας και ωφέλιμου φορτίου (2014)

-

20

Σχεδιασμός καμπύλης κατανομής του εκτοπίσματος για ταχύ και αργό πλοίο ίδιου εκτοπίσματος και δείξτε τα βασικά χαρακτηριστικά της και τη βέλτιστη διαμήκη θέση του κέντρου άντωσης (2014)

-

21

Επιπτώσεις μεταβολής μήκους υπό σταθερό εκτόπισμα στη μεταφορική ικανότητα (2014)

-

22

Επιπτώσεις μεταβολής μήκους υπό σταθερό εκτόπισμα στην απαιτούμενη ισχύ πρόωσης (2014)

-

23

Παράμετροι που επηρεάζουν τον καθορισμό του ύψους εξάλων και διορθωτικά μέτρα αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια (2014)

-

24

Κριτήρια για διαμόρφωση ισάλων και νομέων πρωραίου τμήματος πλοίου (2014)

-

25

Ορισμός συντελεστών στοιβασίας και χωρητικότητας. Αναφέρατε παραδείγματα (2014)

-

26

Ορισμός συντελεστών στοιβασίας και χωρητικότητας. Αναφέρατε παραδείγματα (2014)

-

27

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα νομέων τύπου U και V στο πρωραίο τμήμα του πλοίου (2015)

-

28

Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της μορφής της γάστρας και την κατανομή εκτοπίσματος ενός δεξαμενοπλοίου (2015)

-

29

Πρόβλημα βελτιστοποίησης των κυριων διαστάσεων ενός πλοίου (συνήθεις αντικειμενικές συναρτήσεις και περιοριστικές συνθήκες) (2015)

-

30

Για πλοίο όγκου περιγράψτε την επίπτωση αύξησης κοίλου με σταθερές τις υπόλοιπες διαστάσεις στο βάρος της μεταλλικής κατασκευής στη μεταφορική ικανότητα και την ευστάθεια (2015)

-