Οξεία Παγκρεατίτιδα - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Οξεία Παγκρεατίτιδα - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Οξεία Παγκρεατίτιδα - Θεραπεία Deck (32):
1

1η ουσιώδης απλή ενέργεια στη θεραπεία ΟΠ?

Επαρκής αντικατάσταση υγρών και ηλεκτρολυτών.

2

Σε ποιους ασθενείς έχουν ένδειξη οι περιτοναικές πλύσεις?

Σε ασθενείς με βαρεία ΟΠ, η οποία δεν βελτιώνεται μετά τις πρώτες 2-3 μέρες.

3

Πότε πρέπει να χορηγείται ολική παρεντερική διατροφή σε ασθενείς με ΟΠ?

Όταν υπολογίζεται να παραμείνουν χωρίς τροφή για περισςότερο από μια εβδομάδα.

4

Ποια είναι η γενική άποψη για τα αντιβιοτικά στην ΟΠ?

Η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να γίνεται μόνο όταν διαγνωστεί απεικονιστικά ότι η βλάβη είναι ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ.

5

Έλεγχος του ΧΠ την 1η μέρα εμφάνισης της ΟΠ αποκαλύπτει λίθους σε ποσοστό?

70-80%.

6

Η χολαγγειίτιδα επιπλέκει το ...% των ασθενών με λιθιασική ΟΠ.

10%.

7

Βαρεία υποξαιμία εμφανίζεται περίπου στο ...% των ασθενών με ΟΠ.

30%.

8

Μεταβολικές επιπλοκές ΟΠ - Επίπεδα γλυκόζης κάτω από 200?

ΔΕΝ απαιτείται θεραπεία.

9

Μεταβολικές επιπλοκές ΟΠ - Τριγλυκερίδια πάνω από 10.000?

Απαιτούν πλασμαφαίρεση.

10

Επιμόλυνση της νέκρωσης του παγκρέατος παρατηρείται σε ποσοστό ...-...% των ασθενών με ΟΠ.

1-4%. (15-30% σε ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ)

11

Ποια είναι η σοβαρότερη επιπλοκή της ΟΠ?

Επιμόλυνση της νέκρωσης.

12

Σε ποιο χρονικό σημείο στην πορεία της ΟΠ συμβαίνει επιμόλυνση της νέκρωσης?

2η-3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

13

Προσδιορισμός ψευδοκύστης?

Εντοπισμένη συλλογή υγρού που περιέχει υψηλές ποςότητς παγκρεατικών ενζύμων και περικλείεται εντός τοιχώματος από ινώδη και φλεγμονώδη ιστό χωρίς την παρουςία επιθηλίου.

14

Συνήθη σημεία εντόπισης ψευδοκύστης αποτελούν?

Ο έλασσων επιπλοικός θύλακος + Περινεφρικός χώρος.

15

Σε τι ποσοστό ΟΠ απαντώνται οι ψευδοκύστεις?

1-8%.

16

Ποιο είναι το συχνότερο σύμπτωμα των ψευδοκύστεων?

Το κοιλιακό άλγος.

17

Τι ποσοστό των ψευδοκύστεων απορροφώνται και εξαφανίζονται?

60-70%.

18

Ποιες κύστεις είναι ΑΠΙΘΑΝΟ να απορροφηθούν?

Κύστεις με διάμετρο μεγαλύτερη από 5-6εκ. που επιμένουν για περισςότερο από 6 βδομάδες.

19

Σε τι ποσοστό οι ψευδοκύστεις προκαλούν αιμορραγία?

6-8%.

20

Θνητότητα αιμορραγίας από ψευδοκύστη?

30%.

21

Θνητότητα ρήξης της ψευδοκύστης στην περιτοναική κοιλότητα?

15-20%.

22

Η θεραπεία των ψευδοκύστεων είναι (4)?

1. Συντηρητική.
2. Διαδερμική.
3. Ενδοσκοπική.
4. Χειρουργική.

23

Πότε ΔΕΝ συνιστάται η διαδερμική παροχέτευση ψευδοκύστεων?

1. Σε κύστεις που επικοινωνούν ελεύθερα με τον παγκρεατικό πόρο, επειδή υπάρχει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παγκρεατικού συριγγίου.
2. Και σε κύστεις που έχει παρατηρηθεί αιμορραγία ή έχουν στερεά νεκρωτικά υπολείμματα.

24

Διαδερμική παροχέτευση ψευδοκύστεων παγκρέατος - Ποσοστά επιτυχίας, υποτροπής και επιπλοκών?

80% επιτυχία.
20% υποτροπή.
20-30% επιπλοκές.

25

1η μέθοδος εκλογής για θεραπεία ψευδοκύστεων?

Ενδοσκοπική παροχέτευση.

26

Επιτυχία και υποτροπές ενδοσκοπικής παροχέτευσης?

Επιτυχία 90%.
Υποτροπές 15-20%.

27

Πότε ενδείκνυται χειρουργική θεραπεία των ψευδοκύστεων?

Σε περιπτώσεις που έχουν αποτύχει ή δεν είναι διαθέσιμες οι προηγούμενες μέθοδοι και σε επιπλεγμένες περιπτώσεις (αιμορραγία, ρήη, επιμόλυνση).

28

Ποια θεραπεία ψευδοκύστεων έχει το υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών?

Η χειρουργική.

29

Θνητότητα σε ασθενείς με ΟΠ?

Κυμαίνεται στο 10% και εμφανίζεται κυρίως στο 1ο επειςόδιο μεταξύ ασθενών με 3 ή περισςότερα κριτήρια Ranson θετικά.

30

ΑΠΟΛΥΤΗ ένδειξη για χειρουργική επέμβαση αποτελεί?

Η ύπαρξη βεβαιωμένης παγκρεατικής νέκρωσης που έχει επιμολυνθεί.

31

Πώς ανοίγεται η κοιλιά για ΟΠ?

Μέση υπερομφάλιος τομή ή αμφοτερόπλευρη υποχόνδριο.

32

4 στόχοι?

1. Υποστηρικτική αγωγή.
2. Ελαχιστοποίηση τοπικών νεκρώσεων και της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης.
3. Άμεση αναγνώριση και θεραπεία επιπλοκών.
4. Πρόληψη νέων επεισοδίων.

Decks in Χειρουργική Class (58):