Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα Flashcards Preview

Χειρουργική > Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα > Flashcards

Flashcards in Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα Deck (7):
0

Τι προκαλεί κατά βάση την εικόνα της σκληρυντικής χολαγγειίτιδας?

Η χολόσταση - Αποτελεί ένα χρόνιο χολοστατικό σύνδρομο.

1

Σε τι ποσοστό ασθενών με ΠΣΧ υπάρχει ή θα αναπτυχθεί ΙΦΝΕ?

70-80%.

2

Σε τι ποσοστό ασθενών με ΙΦΝΕ υπάρχει ή θα παρουσιαστεί ΠΣΧ?

2-4%.

3

Τι αντιςώματα βρίσκονται στον ορό ασθενών με ΠΣΧ?

p-ANCA.

4

Αν η ΣΧ αφορά αποκλειστικά και μόνο κάποιο εντοπισμένο τμήμα των εξωηπατικών χοληφόρων, η κατάσταση συγχέεται διαγνωστικά με?

Σκληρυντικό χολάγγειοκαρκίνωμα.

5

Η διάγνωση της ΠΣΧ επιβεβαιώνεται?

Ιστολογικά.

6

Η παθολογοανατομική εικόνα της ΠΣΧ διακρίνει 4 στάδια:

1. Χολαγγειίτιδα ή/και πυλαία ηπατίτιδα.
2. Περιπυλαία ηπατίτιδα ή/και περιπυλαία ίνωση.
3. Νέκρωση ή/και ίνωση του ηπατικού παρεγχύματος.
4. Χολική κίρρωση.

Decks in Χειρουργική Class (58):