Σταδιοποίηση Μαστού Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Μαστού > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Μαστού Deck (22):
0

Tis:

In situ ή νόσος Paget.

1

T1:

Όγκοι διαμέτρου μέχρι 2εκ.

2

Τ2:

Όγκοι διαμέτρου 2-5εκ.

3

Τ3:

Όγκοι διαμέτρου >5εκ.

4

Τ4:

Όγκος κάθε διαμέτρου με:
T4a: Επέκταση στο θωρακικό τοίχωμα.
Τ4b: Οίδημα, φλοιός πορτοκαλιού, εξέλκωση δέρματος, δορυφόρα οζία.
T4c: Περιλαμβάνει Τ4a και T4b.
T4d: Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού.

5

Ν1:

Μετάσταση σε λεμφαδένες κινητούς και διακριτούς μεταξύ τους.

6

Ν2:

Λεμφαδένες θετικοί σχηματίζοντες block.

7

Ν3:

Μεταστάσεις στα έσω μαστικά λεμφογάγγλια.

8

ΣΤΑΔΙΟ 0:

Tis, N0, M0.

9

ΣΤΑΔΙΟ Ι:

T1, N0, M0.

10

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ:

T0, N1, M0
T1, N1, M0
T2, N0, M0

11

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ:

Τ2, Ν1, Μ0
Τ3, Ν0, Μ0

12

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ:

Τ0, Ν2, Μ0
Τ1, Ν2, Μ0
Τ2, Ν2, Μ0
Τ3, Ν1, Μ0
Τ3, Ν2, Μ0

13

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ:

Τ4, οποιοδήποτε Ν, Μ0.
Οποιοδήποτε Τ, Ν3, Μ0.

14

ΣΤΑΔΙΟ IV:

Οποιδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

15

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ 0?

100%.

16

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ Ι?

98%.

17

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ?

88%.

18

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ?

76%.

19

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ?

56%.

20

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ?

49%.

21

5ετής επιβίωση - ΣΤΑΔΙΟ ΙV?

16%.

Decks in Χειρουργική Class (58):