Σταδιοποίηση Παχέος Εντέρου Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Παχέος Εντέρου > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Παχέος Εντέρου Deck (14):
0

Τ1?

Επέκταση στον υποβλεννογόνο.

1

Τ2?

Επέκταση στον μυικό.

2

Τ3?

Επέκταση μέχρι τον ορογόνο επί απουςίας στο περικολικό ή περιορθικό λίπος.

3

Τ4?

Διήθηση του ορογόνου, διηθεί γειτονικά όργανα ή ιστούς ή διαβρώνει σπλαγχνικό περιτόναιο.

4

Ν1?

Μετάσταση σε 1-3 περικολικούς.

5

Ν2?

Μετάσταση σε 4 ή περισςότερους λεμφαδένες.

6

Ν3?

Μετάσταση σε ΚΑΘΕ λεμφαδένα κατά μήκος των μεγάλων αγγείων.

7

ΣΤΑΔΙΟ Ι?

Τ1, Ν0, Μ0 (Α κατά Dukes).

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ?

Τ2, Ν0, Μ0 (Α κατά Dukes).

9

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙα?

Τ3, Ν0, Μ0 (Β κατά Dukes).

10

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ?

Τ4, Ν0, Μ0 (Β κατά Dukes).

11

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ?

Κάθε Τ, Ν1, Μ0 (C κατά Dukes).

12

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ?

Κάθε Τ, Ν2-3, M0 (C κατά Dukes).

13

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Κάθε Τ, κάθε Ν, Μ1 (D κατά Dukes).

Decks in Χειρουργική Class (58):