Σταδιοποίηση Σαρκωμάτων Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Σαρκωμάτων > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Σαρκωμάτων Deck (15):
0

Gx:

Διαφοροποίηση δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

1

G1:

Καλής διαφοροποίησης.

2

G2:

Μέτριας διαφοροποίησης.

3

G3:

Κακής διαφοροποίησης.

4

G4:

Αδιαφοροποίητο.

5

Tx:

Πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

6

T0:

Δεν διαπιστώνεται πρωτοπαθής εστία.

7

T1:

Όγκος <5εκ. διάμετρο.
Τ1a: Επιφανειακός.
T1b: Εν τω βάθει.

8

T2:

Όγκος >5εκ. διάμετρο.
Τ2a: Επιφανειακός.
Τ2b: Εν τω βάθει.

9

Ν1:

Υπάρχει λεμφαδενική μετάσταση.

10

Μ1:

Υπάρχει μετάσταση.

11

ΣΤΑΔΙΟ I:

G1-2, T1a, N0, M0.
G1-2, T1b, N0, M0.
G1-2, T2a, N0, M0.
G1-2, T2b, N0, M0.

12

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ:

G3-4, T1a, N0, M0.
G3-4, T1b, N0, M0.
G3-4, T2a, N0, M0.

13

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ:

G3-4, T2b, N0, M0.

14

ΣΤΑΔΙΟ IV:

Οποιοδήποτε G, οποιοδήποτε Τ, Ν1, Μ0.
Οποιοδήποτε G, οποιδήποτε, Τ, Ν0, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):