Σταδιοποίηση Στομάχου Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Στομάχου > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Στομάχου Deck (13):
0

Τ1:

Τ1α - Όγκος διηθεί τη βασική μεμβράνη.
Τ1β - Όγκος διηθεί τον υποβλεννογόνιο.

1

Τ2:

Τ2α - Όγκος διηθεί τον μυικό χιτώνα.
Τ2β - Όγκος διηθεί τον υπορογόνιο.

2

Τ3:

Όγκος διηθεί τον υπορογόνιο (σπλαγχνικό περιτόναιο) χωρίς να διηθεί παρακείμενες δομές.

3

Τ4:

Όγκος διηθεί παρακείμενες δομές.

4

Ν1:

Μετάσταση σε 1-6 λεμφαδένες.

5

Ν2:

Μετάσταση σε 7-15 λεμφαδένες.

6

Ν3:

Μετάσταση σε >15 λεμφαδένες.

7

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ?

Τ1, Ν0, Μ0.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΒ?

Τ1, Ν1, Μ0.
Τ2α/β, Ν0, Μ0.

9

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ?

Τ1, Ν2, Μ0.
Τ2α/β, Ν1, Μ0.
Τ3, Ν0, Μ0.

10

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ?

Τ2α/β, Ν2, Μ0.
Τ3, Ν1, Μ0.
Τ4, Ν0, Μ0.

11

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ?

Τ3, Ν2, Μ0.

12

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Τ4, Ν1-3, Μ0
Τ1-3, Ν3, Μ0
Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):