ارایه های ادبی Flashcards Preview

فارسي > ارایه های ادبی > Flashcards

Flashcards in ارایه های ادبی Deck (12):
1

حس امیزی

در امیختن دو یا چند حس را حس امیزی می گویند

2

تشبیه

بین دو یا چند چیز ادعای هماهنگ کردن است
تشبیه چهار رکن دارد
مشبه : کسی یا چیزی که به چیز دیگر تشبیه می شود
مشبه به : کسی یا چیزی که مشبه به ان تشبیه می شود
وجه شبه: ویژگی مشترک مشبه با مشبه به
ادات تشبیه : واژه هایی مانند ( مثل ، همچون‌، مانند، ماند و...)
گاهی برای خیال انگیز تر کردن تشبیه وجه شبه و ادات تشبیه حذف می شود

3

انواع استعاره

نوع اول:استعاره ی مصرحه ذکر مشبه همواره قرینه در کلام است که ما با وجود ان پی به استعاره می بریم
نوع دوم: زمانیست که ما میخواهیم مشبه را ذکر کنیم بدون اشاره به مشبهاما از روی قرینه متوجه میشویم فضای مورد نظر استعاره است

4

فرد

اگر شاعر قصد خود را با یک بیت بیان کند به ان فرد می گوییم

5

انواع قالب شعر

قصیده ومثنوی و رباعی و مسمط و قطعه و...

6

علاقه

پیوندی که بین معنای حقیقی و غیر حقیقی وجود دارد

7

مجاز

واژه در مکان غیر حقیقی خود به کار می رود به شرط علاقه و قرینه
هر واژه یک معنی اصلی و یک یا چند معنی غیر اصلی دارند به معنای اصلی واژه معنایی حقیقی و به معنای غیر حقیقی ان مجاز می گویند کلمه ای که در معنای غیر حقیقی به کار می رود

8

قرینه

نشانی از ذهن ما را از معنی حقیقی به معنی مجازی می برد

9

کنایه

جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای ظاهری ان نباشد

10

تضمین

اوردن ایه حدیث بصراع از بیتی از شاعر دیگر را در میان کلام میگویند

11

حسن تعلیل

شاعر یا نویسنده برای سخن خود دلیلی زیبا و شاعرانه می اورد به گونه ای که این دلیل ادبی قدرت قانع کردن مخاطب را دارد و این علت مبتنی بر تشبیه است

12

مراعات نظیر

اوردن یک کلمه از مجموعهای که باهم نوعی تناسب دارند این تناسب می تواند از نظر جنس ، نوع، مکان،زمان همراهی و ... باشد مراعات نظیر سبب تداعی معانی است