الدرس الثالث والثلاثون Flashcards Preview

الكتاب المدينة ٣ > الدرس الثالث والثلاثون > Flashcards

Flashcards in الدرس الثالث والثلاثون Deck (21):
1

To clean

نَظّف
يُنَظِّفُ

2

To be important

أهَمّ
يُهِمَُّ

3

To bring forth/take out

أَخرَج
يُخرِجُ

4

A thing known/good

مَعروف

5

Truly/a must

فِعلا

6

To spread out

نَشَرَ
ينشُر

7

To fight/combat

حارَب
يُحارِب

8

Future tense particle

سَوفَ

9

To compile/ compose/ write

ألِّف
يُألِّف

10

To give success

وَفّق

11

To admonish/exhort

وعظ
يعِطُ

12

To consider

حسب
يحسُبُ

13

To reach/ arrive

بلغ
يبلُغ

14

To carry/ transport

نقل
ينقُل

15

To encounter

لقى
يلقى

16

Lion

لَيثٌ
لُيوث

17

Tooth/ fang

نابٌ
نُيوب

18

Protruding / projecting

بارِز

19

To think/ presume

ظن
يَظن

20

To give a smile

اِبتسم
يبتسِم

21

Educator

مُربًّ
المُربّي
مُربّون