املا Flashcards Preview

واژگان ادبيات ٢/٣/پيش > املا > Flashcards

Flashcards in املا Deck (21):
1

انكه به دردي دايم و علّتي .......مبتلا باشد و به هيچ تأويل خلاص نيابد
هايل يا حايل؟

هايل: ترسناك

2

شرح واقعه ي .....به كدام زبان داده شود كه شدت صدمت و صولت سطوت آن راه عبارت بسته است.
هايل يا حايل؟

هايل: ترسناك

3

يكي از ملوك را مرضي ..... بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي )تجربي- 89
هايل يا حايل؟

هايل: ترسناك

4

تا به بركات خلوص و يكدلي و ميامن همپشتي و معاونت از چندين ورطه ي .... خلاص يافتند. (خارج از كشور- 88)
هايل يا حايل؟

هايل: ترسناك

5

آن ..... ميان كفر و دين بود.
هايل يا حايل؟

حايل : مانع ، حجاب

6

خرگوش گفت: از آنگه كه .....فراق در ميان آمد و ريسمان لقا به انقطاع رسيد به گوشهي عزلت افتاده ام
حايل يا هايل؟

حايل : مانع ، حجاب

7

- از اين انديشه ي نا.... درگذر.
؟صواب يا ثواب؟

صواب: درست

8

پادشاه موفّق آن است كه كارهاي او به ايثار...... نزديك باشد و از طريق مضايقت دور
صواب يا ثواب؟

صواب: درست

9

..... آن است كه صاحب حق را مظفّر شمرد
صواب يا ثواب؟

صواب: درست

10

- مگر ...... باشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار فراواني است نيز اندر ميان باشد.
صواب يا ثواب؟

صواب: درست

11

حالي به .......آن لايقتر كه مهمات را خوار شمرده نيايد. صواب يا ثواب؟

صواب: درست

12

آنكه سعي او به مصالح دنيا مصروف باشد، زندگاني بر او وبال گردد و از ..... آخرت بماند. (خارج از كشور- 89) صواب يا ثواب؟

ثواب: پاداش

13

سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند: مفسدي كه .....
مصلحان چشم دارد. )خارج از كشور-صواب يا ثواب؟

ثواب: پاداش

14

گاه مجرمان را..... كردار مخلصان ارزاني ميدارند. )تجربي- 86(
صواب يا ثواب؟

ثواب: پاداش

15

و هر پادشاه را كه همهي ادوات ملك مجتمع باشد و بناي اوامر و ....... او بر بنياد تأمل و مشاورت آرميده باشد، ملك او از استيلاي دشمنان مصون ماند.
نواهي؟ نواحي؟

نواهي: نهي شده ها ، منكَرات، زشتي ها

16

تو هميشه بر طاعت او امر من اقبال نمودهاي و از ........امتناع كرده.
نواهي؟ نواحي؟

نواهي: نهي شده ها ، منكَرات، زشتي ها

17

چه امارت ......و مزيد ارتفاعات و تمهيد اسباب معيشت به عدل متعلق است. نواهي؟ نواحي؟

نواحي: ج ناحيه(ناحيه ها)

18

آن ..... از فساد و تباهي آن غدار پاك گردانيد. نواهي؟ نواحي؟

نواحي: ج ناحيه(ناحيه ها)

19

و آن .....از فساد و تباهي آن غدار پاك گردانيد
نواهي؟ نواحي؟

نواحي: ج ناحيه(ناحيه ها)

20

خواجه احمد به وزارت .......،شد.
منسوب يا منصوب؟

منصوب: آنكه براي انجام كاري به مقامي گماشته شده است، نصب كرده شده

21

احتياطي تمام فرموده است تا به كامكاري سلاطين و تهور ملوك .....،نگردد و حكمي كه در حقّ او رانند از مقتضاي عدل دور نباشد.
منسوب يا منصوب؟

منسوب : نسبت داده شده