درس اول خواندن ودرک مطلب فارسی از دهخدا Flashcards Preview

فارسی > درس اول خواندن ودرک مطلب فارسی از دهخدا > Flashcards

Flashcards in درس اول خواندن ودرک مطلب فارسی از دهخدا Deck (24):
1

مطالعه کردن

to study or read

2

تاهّل

engagement

3

همدیگر

each other

4

انجام دادن

perform, carry out, fulfill, do

5

مشخص کردن

specify, indicate

6

با توجه به

according to, due to

7

پاسخ دادن

to answer

8

خط کشیدن (کش

to draw, underline

9

با عجله

hurriedly, hastily

10

به موقع

on time

11

خواب

sleep/dream

12

به همین دلیل

for this reason

13

سر کارش

to work, at work

14

در پیش دوستهایش

at his friends' place

15

برف می بارد

the snow falls

16

در نظر

into consideration

17

خاطره

memory

18

ایوان

Persian patio/porch

19

باران امدن

To rain

20

بیدار کردن

to wake up

21

جمع کردن-شدن

to gather (transitive and intransitive)

22

چسبیدن

to stick

23

چک چک

sound of rain

24

خر خر

snore