درسِِ هشتم: تحصیلات وتعطیلات Flashcards Preview

فارسی > درسِِ هشتم: تحصیلات وتعطیلات > Flashcards

Flashcards in درسِِ هشتم: تحصیلات وتعطیلات Deck (144):
1

اِمتحان

exam

2

اِمتحانِ نَهایی

nationwide final exam

3

پیش دبِستانی

pre-school

4

تحصیلات

education

5

دَبِستان

primary-school

6

دَبیر

high/middle-school teacher

7

دَبیرستان

High-school

8

دُکتُری

Doctorate

9

دیپلُم

High-school diploma

10

راهنَمایی

Middle-school

11

کاردانی-فوقِ دیپلُم

Associate degree

12

کارشِناسی-لیسانس

Bachelor's degree

13

کارشِناسیِ اَرشد- فوقِ لیسانس

Master's degree

14

کُنکور

university entrance exam

15

مَدرَک

degree

16

مَقطَع

level

17

هُنَرِستان

vocational school

18

سبزه

greens

19

سِرکه

vinegar

20

سِکّه

coin

21

سُماق

sumac powder

22

سُنبُل

Hyacinth

23

سِنجِد

Seaberry

24

سیب

apple

25

سیر

garlic

26

چهارشنبه سوری

Red/festive Wednesday

27

سفره ی هفت سین

haft-seen spread (for Persian New Year)

28

سیزده به در

Celebration of the 13th day of the Persian new year

29

عِید

Nowruz or a religious celebration

30

نوروز

Persian new year

31

یَلدا

Longest night of the year

32

زیبایی

Beauty

33

بُزُرگی

Greatness

34

نابینا

Blind

35

ناشِنَوا

Deaf

36

داروخانه

Drugstore

37

با احساس

Emotional

38

تَکالیف

homework (plural)

39

مهربانی

Kindness

40

شِنَوا

one who can hear

41

بینا

one who can see

42

تُرشی جات

pickled fruit (plural)

43

مَدارِس

schools

44

بی مَزٌه

tasteless

45

بامزّه

tasty

46

بی احساس

unemotional/apathetic

47

نامهربان

unkind

48

سَبزیجات

vegetables

49

فَروَردین

First Persian month

50

اُردیبِهِشت

Second Persian month

51

خُرداد

Third Persian month

52

تیر

Fourth Persian month

53

مُرداد

Fifth Persian month

54

شهریور

Sixth Persian month

55

مِهر

Seventh Persian month

56

آبان

Eighth Persian month

57

آذر

Ninth Persian month

58

دِی

Tenth Persian month

59

بَهمَن

Eleventh Persian month

60

اِسفَند

Twelfth Persian month

61

تَقویم-گاهشُمار

calendar

62

هِجریِ شَمسی

Solar Hijra

63

اَخَرین بار

last time

64

از هم

from each other

65

به امیدِ دیدار

Hope to see you again

66

به سمتِ

towards

67

تو را به خدا

for God's sake

68

چه شده است

what has happened?

69

داری چه کار می کنی

What are you doing?

70

دلم برایت شده است

I have missed you (my heart for you?)

71

دوره

period (of time)

72

سلامت باشی

May you be healthy

73

مُدٌت

duration

74

مواظبِ خودَت باش!

take care of yourself (careful/attentive of yourself be)

75

همین الان

right now

76

هَنوز

still/yet

77

بِگیریدِشان

Catch them! (plural and formal)

78

دارد درس می خواند

S/he is studying

79

دارم...دُرُست می کنم

I am making...

80

دارم...می چینم (چیدَن: جین

I am setting...

81

دارم می آیم

I am coming

82

دارند دَر می زَنند

They are/someone is knocking

83

داشتم حرف می زدم

I was talking

84

داشتم...می پُختم (پُختَن: پَز

I was cooking... (trans.)

85

داشتم درس می خواندم

I was studying

86

داشتم می رفتم

I was going

87

زَنگ زد (زَدَن: زَن

S/he phoned

88

می بینمت

I see you/See you

89

پدر سوخته

brat/mean (father burnt)

90

پدر سَگ

bastard

91

جونِ عمٌه ات!

yeah, right!/B.S.

92

نامرد

scum

93

با نَمَک

cute/funny

94

پدرَم در اومد!

I had so much trouble!

95

خاک به سرم!

I'd rather be dead! (dirt/soil to my head)

96

خَرِت میره!

You've got connections/influence! (your donkey goes?)

97

رو چِشَم!

Yes Sir/Mam!- Whatever you say! (on "my" eye)

98

زبونم مو در آورد!

I'm tired of repeating (something to someone!) (my tongue grew hair)

99

شیری یا روباه

Do you have good news or bad news? (a lion or a fox?)

100

کلاه سرم گذاشتن!

They ripped me off/I was scammed! (lit. "the hat "on" my head they put")

101

موش بخورَدِت!

You are cute/adorable!

102

خالی می بندی

You are lying/you are full of it! (you are closing empty)

103

دَمِت گَرم!

You are awesome!/Good Job! (your warm breath/May your breath be warm)

104

کَف کردم

I got shocked/bored (I foamed)

105

هوا تو دارم!

I've got your back! (I've got your air)

106

مَتن

text

107

مُثبَت

positive/affirmative

108

مُطابِقَت ندارد

does not match

109

مَعنی

meaning

110

مُکالِمه

dialogue

111

مَنفی

negative

112

نام بِبَرید

Name...! (Plural&Formal)

113

نِوشتاری

written

114

هم خانواده

cognate

115

واژه-واژگان

word(s)

116

اِستِفاده کنید

Use! (Plural&Formal)

117

با صدای بُلَند

loudly (with a "tall/big" voice)

118

بِسازید

Make! (Plural&Formal)

119

پاسُخ

Answer

120

پُر کنید

Fill in/out! (plural&formal)

121

پُرسِش

Question

122

پیدا کنید

Find! (plural&formal)

123

تَبدیل کنید

Convert! (plural&formal)

124

تَرجُمه کنید

translate! (Plural&formal)

125

تَصویر

image

126

جاهای خالی

blanks

127

جَدید

new

128

جُمله-جُمَلات

sentence(s)

129

جَواب

answer

130

دَستور زبان

Grammar

131

زیرِ...خَط بکشید

underline...! (Plural&Formal)

132

سُؤال

Question

133

سُؤالی کنید

Change into question form (Plural&Formal)

134

صَرف کنید

Conjugate! (Plural&Formal)

135

عِبارَت

Phrase

136

فایل صوتی

Audio file

137

فِعل-اَفعال

verb(s)

138

کلَمه-کَلَمات

word(s)

139

گُفتاری

spoken

140

گُفتُگو

dialogue

141

گوش کنید

listen! (Plural&Formal)

142

لُغَت نامه

Dictionary

143

مُتَرادِت

synonym

144

مُتَضاد

antonym