روان خوانی : خسرو Flashcards Preview

فارسي > روان خوانی : خسرو > Flashcards

Flashcards in روان خوانی : خسرو Deck (67):
1

ارتجالا

بی درنگ

2

شمشاد

نام درختی با برگ های سبز

3

تقریر

بیان کردن

4

مفتول

سیم ، رشته فلزی دراز و باریک

5

زنگاری

منسوب به زنگار ، سبز رنگ

6

ملتفت

توجه کننده ، متوجه

7

باری

خلاصه ، به هر حال

8

دی

دیروز

9

میشدم

میرفتم

10

کنج ‍

گوشه

11

برزن

کوی ، محله

12

متداول

معمول

13

صدمه

ضربه

14

لاجرم

ناگزیر، ناچار

15

مخذول

خوار

16

غالب

غلبه کننده

17

مغلوب

شکست خورد

18

استرحام

رحم خواستن

19

دشنه

خنجر

20

حلال کردن

ذبح شرعی حیوان

21

بسمل

سر جانور را بریدن

22

هلیم،هلام

غذایی که از پوست گندم به وجود می اید

23

طعمه

غذا

24

خسروانی خورش

خورش و غذای شاهانه

25

بدسگال

بد اندیش ، بد خواه

26

دوات

مرکب دان

27

وقار

سنگینی ، ارامش

28

طمانینه

ارامش

29

الزام

ضرورت

30

کمیت

اسب سرخ مایل به سیاه

31

اصلا

در اصل

32

شهناز

یکی از اهنگ های موسیقی ایران ، گوشه ای از دستگاه شور

33

بر

پیش

34

عتاب

خشم گرفتن از کسی

35

تلاوت

خواندن قران

36

اشتر

شتر

37

طرب

شادمانی

38

کژ

کژ،ناراست

39

صاحب دل

عارف ، اگاه

40

مالوف

الفت گرفته

41

بته، بوته

گلی که به روی پارچه نقش کنند

42

ضمایم

جمع ضمیمه ، همراه و پیوست

43

تعلیقات

جمع تعلیق، پیوست ها و یاداشت ها

44

طبیعت

خو، عادت

45

حجب

شرم و حیا

46

فیاض

بسیار فیض دهنده

47

اوان

وقت

48

مطربی

عمل و شغل مطرب، مطرب:کسی که اواز خواندن و ساز نواختن را پیشه خود سازد

49

مسخرگسی

لطیفه گویی،دلقکی

50

تکریم

گرامی داشتن

51

عنود

ستیزه کار

52

بدگهر

بدذات

53

لهو

بازی و سر گرمی

54

لعب

بازی

55

لهو و لعب

خوش گذرانی

56

منجلاب

محل جمع شدن اب های کثیف و بد بو

57

معاصی

جمع مصیعت،گناهان

58

منکر

زشت

59

مسکر

چیزی که نوشیدن ان مستی می اورد مانند شراب

60

فی الجمله

خلاصه

61

تکیده

لاغر و باریک اندام

62

اسکلت

استخوان بندی ادم و حیوان

63

لمن تقول

برای چه کسی می گوید

64

قضا

سرنوشت

65

پلاس

جامعه کم ارزش

66

مندرس

کهنه ، فرسوده

67

قریحه

استعداد،طبیعت