فصل ٤ - قسمت ٣ ( آذربايجان و ماد ) ☘️ Flashcards Preview

شناخت صنعت گردشگرى > فصل ٤ - قسمت ٣ ( آذربايجان و ماد ) ☘️ > Flashcards

Flashcards in فصل ٤ - قسمت ٣ ( آذربايجان و ماد ) ☘️ Deck (32):
1

قدرت هاى عمده تا سال ٧٠٨ ق م در ايران كدامند ؛

- آشور ( در غرب )
- اورارتو ( در شمال )
- سكاها ( شمال شرق )

2

قوم ماد كه از پارس ها قوى تر بود كدام حكام را داشتند ؛

- دياكو ( دياكس )
- فرورتيش
- خشثريته كياكسار
- آستياكس

3

نكته ؛

سرزمين ماد ٢ قسمت بود
ماد كوچك
ماد بزرگ

4

ماد بزرگ شامل ؛

شامل نواحى مركزى و غربى ايران تا كردستان و زاگرس

5

ماد كوچك شامل ؛ 💯⭐️

كردستان و كرمانشاهان

6

مادراگيا كجاست ؟ 💯⭐️

همان ماد بزرگ است

7

فرهنگ آذربايجان شامل ؛

اذربايجان غربى ، شرقى ، اردبيل تا زنجان

8

از خصوصيات مهم مقابر ماد ها ؛

وجود تاقچه هايى ( براى ارامش روح مردگان و قراردادن وسايل انها ) است

9

وجود تاقچه ها در مقابر ماد ها نشان چيست ؟

اعتقاد مادها به زندگى بعد از مرگ

10

در كدام گوردخمه ها نشانى شبيه فروهر زرتشتى ديده شده ؟

قيزقاپان ، سكاوند ، دكان داوود

11

نكته ؛💯

گوردخمه فخريكا ( جنوب درياچه اروميه / دخمه دائو دختر ( ممسنى ) / دخمه شيرين و فرهاد ( شمال كرمانشاه ) / دخمه خورزن ( ٦ كيلومترى شرق همدان )

12

زبان مادها

شبيه زبان فعلى شمال ايران است

13

بقاياى زبان ماد ها امروزه ؛💯

لهجه هاى خلخالى ، تاتى ، هرزندى

14

دياكونوف در كتاب " تاريخ ماد " لباس لولوبيان در لوح نرامسين را شبيه ........... در هزاره اول ق.م دانسته .

مردم ماد غربى 💯⭐️

15

جيمز ليور مى نويسد ؛

شلوار مادى مهمترين نوآورى ايرانيان در پوشش بود ، شبيه شلوارهاى ركابدار و تنگ امروزى بود .

16

انواع كلاه مادها ؛

١. تيارا ( ميتر )
٢. باشليق

17

تيارا چيست ؟💯⭐️

كلاه مادى كه تاجى مخروطى و بلند است و در جلو برامده بوده و دنباله ان بصورت نوارى پشت گردن .( نگهبانان ، خدمتگزاران ، رييس خراجگزاران )

18

باشليق چيست ؟ 💯⭐️

نوعى كلاه مادى كه در بالا معمولا نوك تيز و بلند به شكل كيسه مخروطى به عقب يا به جلو برگشته بود و در پشت دنباله كوتاه داشت در دو طرف دو تكن پوشش گوش ها .

19

اساس معمارى در دوره مادها ؛

١. معمارى صخره اى ( دخمه )
٢. سازه ها روى تپه مرتفع

20

عوامل دخيل در شكلگيرى معمارى ماد ؟

جهان بينى / مذهب / اقتصاد و تجارت / زيست محيط / اقليمى

21

نكته ؛

شهر مادى و معمارى ان تاكيدى است بر قلعه / از ويژگى معمارى مادها استفاده از پنجره /

22

نكته💯

در متون از جنگهاى يونان و ايران به نام جنگهاى مدى يا مَديك ياد شده

23

نكته

نام ماد و فرماندار ان " آتروپاتن" بعدها آتروپاتكان و به فارسى درى آذربايجان تلفظ ميشد به ساتراپ تغيير يافت

24

پيش قراولانِ مبارزه با مغولان ؛💯⭐️

اوزون حسن / قره قويونلوها/ آق قويونلوها

25

اولين حكومت متمركز عليه مغول ؟

در غرب و شمالغرب توسط اوزون حسن

26

نكته

پير و مرشد سلسله صفويان ، شيخ صفى اردبيلى بود اهل ماد كوچك در اصل كرد بود

27

نكته

غزلباش ها كه در اردبيل و در طريقت تصوف بودند ترك غزى بودند كه از دل سامانيان برآمدند

28

از ايل هاى قزلباش كه تيمور به انها اجازه سكونت در ايران را داد ؛

قاجار / افشار / بهارلو / رملو

29

شاهسون هاى فارس ...💯⭐️

تيره اى از ايل اينانلو بشمار ميروند كه اينالو هم نام دارند

30

نكته

زبان فارسى بدست تركان سلجوقى گسترش يافت ( انها برامده از سامانيان بودند و مذهب حنفى و زبان فارسى داشتند )

31

نكته

ايل شاهسون ( شاه دوست ) براى كاستن قدرت ٣٢ طايفه قزلباش ها توسط شاه عباس ايجاد شدند

32

نكته

ايل شاهسون ابتدا با نام ال سون كه شامل طوايف قره قويونلو و اق قويونلو بود در منطقه اذربايجان ايجاد شدند