نظریه های کردارشناسانه Flashcards Preview

نظریه های رشد > نظریه های کردارشناسانه > Flashcards

Flashcards in نظریه های کردارشناسانه Deck (11):
1

کردارشناسی، (1) است.

1- مطالعه رفتار انسان و حیوان در بافت تکاملی آنها

2

نظریه انتخاب طبیعی :
اساسا، نظریه داروین از این قرار است، در میان اعضای یک گونه، تنوع بی پایانی وجود دارد و میان اعضای مختلف، تنها بخشی از آنها که به دنیا می آیند آنقدر زنده می مانند که تولید مثل کنند. بنابراین نوعی (1) وجود دارد که در جریان آن (2) اعضای یک گونه، آنقدر زنده می مانند که صفات خود را به نسل بعد انتقال دهند. بنابراین در طول نسل های بی شمار، طبیعت آنهایی را که به بهترین وجه با محیط خود (3) می یابند، انتخاب می کند. این فرایند را انتخاب طبیعی می نامند. برای مثال انسان های اولیه ای که متحد بودند، با یکدیگر همکاری می کردند و خواستار منافع مشترک بودند، احتمال بیشتری برای بقا داشته اند.

1- تنازع بقا
2- شایسته ترین
3- انطباق

3

تکامل و رویان شناسی:
او به این موضوع توجه کرد که (1) اکثر گونه ها به شکل های اولیه آنها بسیار شبیه اند که این امر، نشان می دهد نسب آنها، اجداد مشترکی هستند. داروین چنین مطرح کرد که (2) یعنی رشد فرد یا موجود زنده ((3)) در یک مسیر خلاصه شده، تاریخچه تکاملی گونه خود ((4)) را تکرار می کند.

1- رویان
2- پدیدآیی فردی، پدیدآیی نوعی را تکرار می کند
3- پدید آیی فردی
4- پدیدآیی نوعی

4

کردار شناسان بر این باورند که تنها زمانی می توانیم رفتار حیوانات را درک کنیم که رفتار آنها را در (1) مورد مطالعه قرار دهیم. کردارشناس به (2) می پردازد.

1- موقعیت طبیعی شان
2- مشاهده طبیعی

5

کردارشناسان به بررسی غرایز می پردازند. معمولا هر نوع (1) را رفتاری غریزی گویند. غریزه به وسیله (2) راه اندازی می شود. غرایز همچنین در گونه ها (3) هستند، یعنی الگوی رفتاری معینی، تنها در اعضای گونه های خاصی مشاهده می شود.

1- رفتار غیر اکتسابی
2- محرک بیرونی مشخصی
3- نوعی

6

رفتارها همواره دارای نوعی (1) یعنی نوعی مولفه (2) هستند. ژست جنگیدن، رفتار جفت طلبی و سبکهای تعقیب همواره دارای برخی جنبه های ثابت هستند. با وجود این هر بخش از یک غریزه لازم نیست ماهیت ثابتی داشته باشد.

1- الگوی عملی ثابت
2- حرکتی کلیشه ای

7

الگوی عمل ثابت همچنین دارای یک مولفه ی (1)، یعنی نوعی تمایل ذاتی به پرداختن به (2) است. سرانجام غرایز که محصول تکامل هستند، ارزش (3) دارند.

1- سایقی زیربنایی
2- رفتار غریزی
3- بقا

8

فرایندی که طی آن، اطلاعات در خلال یک دوره حساس اولیه کامل شود، (1) نامیده می شود.

1- نقش پذیری

9

نقش پذیری نوعی (1) فوق العاده پایدار است که در خلال یک (2) که از طریق (3) تعیین می شود اتفاق می افتد.

1- یادگیری
2- دوره حساس
3- رسش

10

نوزاد حیوانات فقط زمانی به چیزی (1) می شوند که در خلال یک دوره زمانی در (2) در معرض آن قرار بگیرند و آن را دنبال کنند. نقش پذیری اولیه ممکن است (3) بعدی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مثلا پرنده ای که اوایل زندگی خودش را تنها با انسان سر و کار داشته است رفتار جنسی بعدی خود را بر انسان متمرکز می کند.

1- دلبسته
2- اوایل زندگی
3- ترجیحات جنسی

11

فرایندی که طی آن، اطلاعات در خلال (1) کامل شود، نقش پذیری نامیده می شود

1- یک دوره حساس اولیه