पाठ बार्ह Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ बार्ह > Flashcards

Flashcards in पाठ बार्ह Deck (124):
1

FV or PB + न हुदैन

It's not ok, should not

sub +ले w/ trans verb

1

भरियो

porter

1

अjhai

more/yet (positive only)

1

मेट्नु

to erase

1

फुकाल्नु

to take off

1

temple

मन्दिर

2

Body

जिउ / शरिर

2

however

तर पनि

4

संस्कृति

culture

4

knife

चक्कु / छुरी

5

to copy

नक्कल गर्नु

6

culture

संस्कृति

6

केटी

girl

7

porter

भरियो

8

स्वास्नीमान्छे

woman

9

to take with and go

लिएर जानु

लग्नु

लैजानु

लानु

9

बुहारी

daughter in law

9

समस्या छैन

no problem

10

फोटो खिच्नु

to take picture

11

such as

जस्तै

12

story (like a 5 story building)

तला / तल्ला

12

लोग्नेमान्छे

man

12

अथवा

or (synonym of कि)

13

left

देब्रे / बायाँ

14

local

स्थानीय

14

देब्रे / बायाँ

left

15

boy

केटा

16

समुन्द्र

sea

17

sea

समुन्द्र

17

to hold/catch

समात्नु

18

न्यानो

warm

20

मान्नु

to adhere to/obey

20

छुट्टिनु

to depart

21

के समस्या छ?

what is the problem

22

society

समाज

23

no problem

समस्या छैन

25

It's not ok, should not

sub +ले w/ trans verb

FV or PB + न हुदैन

26

member

सदस्य

28

विशेष

special

29

man

लोग्नेमान्छे

30

have to, need to, should, necessary to

subject takes +ले if verb is transitive, regardless of tense

+ पर्छ

31

होस गर्नु

to be careful

32

woman

स्वास्नीमान्छे

32

kitchen

भान्सा कोठा

34

to take off

फुकाल्नु

36

to erase

मेट्नु

37

मद्दत गर्नु / सघाउनु

to help

39

FV or PB + न हुन्छ

it's ok to ___

sub takes ले w/ trans verb

40

___लाई नेपालीमा के भनिन्छ

in nepali, what is ___ called?

41

हिमाल

mountain

42

केटा

boy

42

पुजा गर्नु

to worship

42

behind

पछाडि

43

सदस्य

member

44

luggage

भारी

45

जिउ / शरिर

Body

47

each other

एक अर्का

48

बिशेषगरी / बिशेष गरेर

especially

48

or (synonym of कि)

अथवा

50

समात्नु

to hold/catch

51

दाहिने दायाँ

right

52

contaminated

जुठो

53

मिलनसार

friendly

54

छुनु

to touch

55

to hate

हेलाँ गर्नु

57

एक अर्का

each other

58

 + पर्दैन

don't have to, don't need to, not necessary to

+ले to sub if verb is transitive

59

don't have to, don't need to, not necessary to

+ले to sub if verb is transitive

 + पर्दैन

59

special

विशेष

60

पुजा कोठा

worshipping room 

(for hindu's only)

60

right

दाहिने दायाँ

61

to be cooked

to be ripe

पाक्नु

62

स्थानीय

local

63

मन्दिर

temple

65

in front of

अगाडि

66

पहाड

hill

67

to worship

पुजा गर्नु

67

खुल्ला

open

69

+ पर्छ

have to, need to, should, necessary to

subject takes +ले if verb is transitive, regardless of tense

70

SB + ए हुन्छ

is it ok if ...

72

friendly

मिलनसार

74

जस्तै

such as

75

to help

मद्दत गर्नु / सघाउनु

76

भान्सा कोठा

kitchen

77

to depart

छुट्टिनु

79

तर पनि

however

80

in nepali, what is ___ called?

___लाई नेपालीमा के भनिन्छ

80

what is the problem

के समस्या छ?

82

first

पहिलो

83

पाक्नु

to be cooked

to be ripe

85

hill

पहाड

86

चक्कु / छुरी

knife

87

to adhere to/obey

मान्नु

88

अगाडि

in front of

90

जुठो

contaminated

91

worshipping room 

(for hindu's only)

पुजा कोठा

92

पहिलो

first

93

to take picture

फोटो खिच्नु

94

warm

न्यानो

95

mountain

हिमाल

97

is it ok if ...

SB + ए हुन्छ

97

to be careful

होस गर्नु

98

custom

चलन

100

तला / तल्ला

story (like a 5 story building)

102

पछाडि

behind

103

more/yet (positive only)

अjhai

104

spoon

चम्चा

105

चम्चा

spoon

106

नक्कल गर्नु

to copy

108

हेलाँ गर्नु

to hate

109

धर्म

religion

111

चलन

custom

112

daughter in law

बुहारी

113

open

खुल्ला

114

girl

केटी

115

religion

धर्म

116

especially

बिशेषगरी / बिशेष गरेर

117

short

छोटो

118

it's ok to ___

sub takes ले w/ trans verb

FV or PB + न हुन्छ

119

समाज

society

120

छोटो

short

121

भारी

luggage

123

लिएर जानु

लग्नु

लैजानु

लानु

to take with and go

124

to touch

छुनु