ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ Flashcards Preview

Kannada > ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ > Flashcards

Flashcards in ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ Deck (2)
Loading flashcards...
1
Q

ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಂಕಿತನಾಮವೇನು?

A

ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ.

2
Q

ಶ್ರಾವಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಯಾರ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ?

A

ಶ್ರಾವಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ರಾವಣನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.