ინტერფაზა და მიტოზი Flashcards Preview

ბიოლოგია > ინტერფაზა და მიტოზი > Flashcards

Flashcards in ინტერფაზა და მიტოზი Deck (21):
1

უჯრედი

ცოცხალი ორგანიზმების სტრუქტურული და ფუნქციონალური ერთეულია.

2

უჯრედები მრავლდება

გაყოფით

3

უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი ეწოდება პერიოდს

უჯრედის წარმოქმნიდან მის გაყოფამდე

4

ინტერფაზა

დროის შუალედი ორ მიტოზურ გაყოფას შორის.

5

ინტერფაზა იყოფა

3 პერიოდად: G1, S და G2

6

G1 ფაზა

პრესინთეზური ფაზა-მიმდინარეობს ყველა საჭირო ცილისა და უჯრედის გაყოფისთვის აუცილებელი სხვა ნივთიერებების სინთეზი

7

S ფაზა

სინთეზის ფასა- ხდება დნმ-ის სინთეზი და თითოეული ქრომოსომა დნმ-ის ორ მოლეკულას- ქრომატიდას შეუცავს

8

G2 ფაზა

პოსინთეზური ფაზა- ინტნსიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებების სინთეზის პროცესები

9

ინტერფაზის დროს ციტოპლაზმაში მიმდინარეობს

ცილენის, ცხიმების და ნახშირწყლების სინთეზი, უჯრედები ზომაში იზრდება

10

ყველაზე ხანგძლივი ფაზაა

ინტერნაზა

11

ეუკარიოტული უჯრედების გაყოფის ხერხია

მიტოზი

12

მიტოზის ბიოლოგიური მნიშვნელობა„

შვილეული უჯრედებისთვის მემკვიდრული ინფორმაციის სრულად გადაცემაა

13

ადამიანში მიტოზურად იყოფა

სომატური უჯრედები

14

ადამიანის ქრომოსომათა დოპლოიდური ნაკრები

46-ს შეადგენს

15

მიტოზო შედგება

ოთხი თანმიმდევრული ფაზისგან:

  1. პროფაზა,
  2. მეტაფაზა ,
  3. ანაფაზა,
  4. ტელოფაზა

 

16

პროფაზა:

Q image thumb

პროფაზაში ქრომოსომები სპირალურად იხვევა, მოკლდება და პროფაზის ბოლოს მათი დანახვა სინათლის მიკროსკოპში შესაძლებელია

A image thumb
17

მეტაფაზაში:

 ქრომოსომები განლაგდებიან უჯრედის ეკვატორულ სიბრტყეში და მიემაგრებიან ცილოვან ძა-ფებს. თითო პოლუსიდან წამოსული ცილოვანი ძაფები ემაგრება ქრომოსომის თითო ქრომატიდს.

A image thumb
18

ანაფაზაში:

1.უკუმშება გაყოფის თითისტარას ძაფები

2.ქრომოსომის ქრომატიდები საპირისპირო პოლუსებისკენ მიემართება.

A image thumb
19

ტელოფაზა:

  1. ხდება ქრომოსომების დესპირალიზაცია და მიკროსკოპში ცუდად ჩანს;
  2. ყალიბდება ბირთვის გარსი ციტოპლაზმის მემბტანული სტრუქტურებიდან
  3. უყოფა ციტოპლაზმა
  4. წარმოიქმნება 2 დედისეული უჯრედის იდენტური შვილეული უჯრედი
  5. ქრება გაყოფის თუთისტარას ძაფები  და ცენტრიოლები

A image thumb
20

მიტოზის ბიოლოგიური მნიშვნელობა ისაა, 

რომ შვილეული უჯრედების ბირთვებს შორის ქრომოსომები ზუსტად და თანაბრად ნაწილდება.

21

მიტოზი უზრუნველყოფს

დედისეული უჯრედიდან შვილეული უჯრედებისთვის მემკვიდრეობიტი ინფორმაციის გადაცემას.