იურისტების სამართალი Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > იურისტების სამართალი > Flashcards

Flashcards in იურისტების სამართალი Deck (19):
1

,,იურისტების სამართალი“ ცნობილი იყო ჯერ კიდევ

ძველ რომში. ძვ-წ.აღ-მდე I-II საუკუნეების რომში სამართლის ცოდნა საზოგადოების წარჩინებული ფენების- სენატორებისა და მოსამართლეების პრივილეგია იყო.

2

სამართლის ნორმათა ინტერპრეტაციის სავალდებულო ძალა და გავრცელების მასშტაბი მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული იმაზე, თუ

რამდენად დიდი იყო კონკრეტული პიროვნების ავტორიტეტი და თუ რომელ სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა იგი.

3

იურისტების სამართალი ეწოდება

სწავლული იურისტების ან სამართალმცოდნეთა გარკვეული ჯგუფის მიერ განვითარებული შეხედულებების ერთობლიობას.

4

შუა საუკუნეების ევროპულ უნივერსტიტეტებში სწავლულ იურისტთა შეხედულებებს, რეცენზიებს ე.წ Communis opinion doctorum (საყოველთაო შეხედულება მეცნიერებაში)

კანონის ძალა ჰქონდა.

5

Communis opinion doctorum

საყოველთაო შეხედულება მეცნიერებაში

6

რეცენზიებს ე.წ

Communis opinion doctorum (საყოველთაო შეხედულება მეცნიერებაში)

7

იურისტების სამართლის როლი თანამედროვე პერიოდში

მნიშვნელოვნად დაეცა.

8

სამეცნიერო შეხედულება უნდა განვიხილოთ როგორც

რეკომენდაცია, რომელსაც არ აქვს არანაირი ლეგიტიმაცია.

9

კონტინენტური ევროპის სამართლის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი აქვთ

სწავლულ იურისტებს.

10

რომის სამართლის რეცეფციაც XI საუკუნეში უკავშირდება

სწავლულ იურისტებს.

11

იურისტების სამართლის ერთგვარი გაგრძელებაა

Communis Opinio Iuris (გაბატონებული შეხედულება)

12

Communis Opinio Iuris

გაბატონებული შეხედულება

13

გაბატონებული შეხედულება ყალიბდება

გამოქვეყნებული სასამართლო გადაწყვეტილებების, სპეციალური ლიტერატურის, კომენტატორების, სტატიების, სახელმძღვანელოების გავლენით.

14

სამართლის ზოგადი პრინციპებისა და ნორმატიული შეფასებითი მსჯელობების კონკრეტიზაციის პროცესში განსაკუთრებით დიდი როლს ასრულებს

სასამართლოს შეხედულებები.

15

გაბატონებულ შეხედულებას არ აქვს ნორმატიული მნიშვნელობა, მაგრამ იურისტები

მასზე არიან ორიენტირებული პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტისას.

16

გაბატონებულ შეხედულებას გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება მხოლოდ

სასამართლო გადაწყვეტილებათა არგუმენტაციის პროცესში.

17

Communis opinion iuris (გაბატონებული შეხედულება) არ გულისხმობს მხოლოდ იგი .

ავტორიტეტული მეცნიერების შეხედულებებს. იგი მოიცავს როგორც მეცნიერებაში გაბატონებულ შეხედულებებს , ისე სასამართლოს გადაწყვეტილებებსაც

18

Communis opinion iuris (გაბატონებული შეხედულება) მოიცავს

როგორც მეცნიერებაში გაბატონებულ შეხედულებებს , ისე სასამართლოს გადაწყვეტილებებსაც

19

ცალკეული ავტორების აზრით, გაბატონებული შეხედულების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება განსაკუთრებით აქტუალურია
ისეთ შემთხვევებში, როდესაც

ბოლომდე დარწმუნებული არ ვართ ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მართებულობაში.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):