კანონის სახეები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > კანონის სახეები > Flashcards

Flashcards in კანონის სახეები Deck (9):
1

საქართველოშო მოქმედებს კანონის შემდეგი სახეები:

საქართველოს კონსტიტუცია,კონსტიტუციური კანონი,ორგანული კანონი,აფხაზეთის ავტ.რესპ. კანონი და აჭარის ავტ. რესპ. კონსტიტუცია

2

კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს

ნებისმიერი სამართლებრივი აქტი.

3

კონსტიტუცია ადგენს იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს რომელთა საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს

სახელმწიფო ხელისუფლება

4

კონსტიტუცია ასევე ასრულებს ინტეგრაციულ ფუნქციას-

უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ერთიანობას,განსაზღვრავს მის ფორმას

5

კონსტიტუციური კანონი მიიღება საქართველოს სახელმწიოფოებრივი მოწყობის განსაზღვრისას და

კონსტიტუციის გადასინჯვისას

6

ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე რომელთა მოწესრიგებაც

საქ.კონსტიტუციის თანახმად ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული.

7

ორგანული კანონებით განისაზღვრება

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების შექმნის წესი,უფლებამოსილება და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა,სახელმწიფოს სიმბოლოები,მოქალაქეობის მოპოვებისა და დაკარგვის წესები,არჩევნების საკითხები და ა.შ

8

საქართველოს კანონის მიღება შეიძლება

საქართველოს გამგებლობაში არსებულ ნებისმიერ საკითხზე.

9

საქართელოს კანონით არ შეიძლება გადაწყდეს საკითხები,რომელთა მოწესრიგბაც საქართველოს

ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):