ნაერთთა კლასები Flashcards Preview

ქიმია > ნაერთთა კლასები > Flashcards

Flashcards in ნაერთთა კლასები Deck (15):
1

მჟავა, არის

რთული ნივთიერება, რომელიც შედგება მეტალის ატომის ჩანაცვლების უნარის მქონე წყალბადის ატომისაგან და მჟავური ნაშთისაგან.

2

რთული არაორგანული ნივთიერებები შედგება:

ორი ან მეტი ელემენტისგან

3

ბინარული ეწოდება

ორელემენტიან ნაერთებს, დანარჩენები ფსევდობინარულები არიან

4

რთული არაორგანული ნივტიერებები იყოფა

ოთხ ჯგუფად: ოქსიდები, ფუძეები, მჟავები, და მარილები.

5

ოქსიდების ფორმულაა

a

6

   ფუძე, არის

რთული ნივთიერება,

7

ფუძე შედგება

ლითონის ატომისა და ჰიდროქსიდის (OH) ჯგუფისაგან, ამიტომ თანამედროვე ნომენკლატურით ფუძეს ჰიდროქსიდი ეწოდება 

8

ყველა ლითონის ჰიდროქსიდი

მყარი ნივთიერებებია, გარდა ამონიუმის ტუტისა 

9

რა არის ოქსიდი?

რთული ნივთიერება რომელიც შედგება ორი ელემენტის ატომისგან (ბინალური) და აქედან ერთ-ერთი არის O (ჟანგბადი)

10

როგორი შეილება იყოს ოქსიდი?

ფუძე ოქსიდი და მჟავა ოქსიდი

11

რა წარმოქმნის ფუძე ოქსიდს?

მეტალი

12

რა წარმოქმნის მჟავა ოქსიდს?

არამეტალი

13

რა არის მჟავა?

რთული ნივთიერება რომელიც შედგება H-ისგან და მჟავური ნაშთისგან

14

როგორი შეილება იყოს მჟავა?

ჟანგბადიანი და უჟანგბადო

15

ღოგორ მივიღოთ მარილი?

მჟავაში მოძრავი H (ამოვარდება)და მეტალი დაემატება