ნორმის სტრუქტურა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > ნორმის სტრუქტურა > Flashcards

Flashcards in ნორმის სტრუქტურა Deck (13):
1

სამართლის ნორმებს განსხვავებული შინაარსი, მაგრამ

საერთო სტრუქტურა აქვთ.

2

ნორმის ანალიზი და შეფარდება შეუძლებელია

მისი სტრუქტურის ცოდნისგარეშე.

3

ლოგიკური თვალსაზრისით ნორმა შედგება ორი ნაწილისაგან:

1) დესკრიფციული ნაწილი, ანუ ის ფაქტობრივი ურთიერთობა, რომელიც ნებადართულია, აკრძალულია ან მოთხოვნილია.
2) ნორმატიული ნაწილი, რომელიც ამბობს, ეს ფაქტობრივი ურთიერთობა აკრძალულია, ნებადართულია თუ მოთხოვნილია

4

დესკრიფციული ნაწილი, ანუ ის ფაქტობრივი ურთიერთობა, რომელიც

ნებადართულია, აკრძალულია ან მოთხოვნილია.

5

2) ნორმატიული ნაწილი, რომელიც ამბობს,

ეს ფაქტობრივი ურთიერთობა აკრძალულია, ნებადართულია თუ მოთხოვნილია

6

რა სახითაა სამართლის ნორმა , ჩვეულებრივ, მოცემული?

მოთხოვნის , აკრძალვის ან ნებართვის სახით.

7

მოთხოვნის ფორმით არის ჩამოყაიბებული საქართველოს კონსტიტიცუიის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ,,

,,1. საქართველოს კონსტიტიცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შესაბამებოდეს კონსიტიცუას“ . ,, უნდა“ არის მოთხოვნის გამოხატვის ყველზე გავრცებული ფორმა.

8

თავისუფალ, დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქმედებს პრინციპი :

,,ნებადართულია ის , რაც აკრძალულია არ არის“.

9

მოთხოვნა, აკრძალვა და ნებართვა განსაზღვრულ კავშირშია ერთმანეთთან. თუ ნორმა მოითხოვს განსაზღვრულ ქცევას, მაშინ მისი საწინააღმდეგო ქცევა

აკრძალულია.

10

ნორმა ,,ამ ოთახში მოწევა აკრძალულია!“ ლოგიკურად იმავე მნიშვნელობისაა, როგორც

ნორმა,, მოთხოვნაა, რომ ამ ოთახში არ მოწიოთ!“. ერთ და იგივე ქცევა არ შეიძლება ერთდროულად აკრძალულიც იყოს და ნებადართულიც.

11

ნორმა შედგება ორი ძირითადი ელემენტისაგან:

1) ფაქტობრივი შემადგენლობა
2) იურიდიული შედეგი

12

ფაქტობრივი შემადგელობა განსაზღვრავს სამართლის

ნორმის შეფარდების წინაპირობებს.

13

სამართლის ნორმის სტრუქტურა გამოიხატება

,,თუ..., .... მაშინ ....“ კონსტრუქციით.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):