ორგანოთა ინდი.განვით-კ/პ Flashcards Preview

ბიოლოგია > ორგანოთა ინდი.განვით-კ/პ > Flashcards

Flashcards in ორგანოთა ინდი.განვით-კ/პ Deck (28):
1

ტრანსკიპციის პროცესში სინთეზდება

ი-რნმ

2

ცილების აგებაში მონაწილეობს

20 ამინომჟავა

3

ცილის სინთეზის პროცესში რომელი კოდონია სასტარტო?

AUG

4

დნმ-ში ჩაწერილია ინფორმაცია ცილის

პირველადი სტრუქტურის შესახებ

5

ტრანსლაციის პროცესში ხდება

ცილების სინთეზი

6

ცილის სინთეზი მიმდინარეობს:

რიბოსომებზე

7

ი-რნმ-ის სინთეზი ხდება

ბირთვში

8

მატრიცას ცილისთვის წარმოადგენს

ი-რნმ

9

ეუკარიოდულ უჯრედში:

რნმ სინთეზირდება ბირთვში, ცილები-ციტოპლაზმაში

10

როგორი თანმიმდევრობით ხდება ინფორმაციის გადაცემა ცილის სინთეზის პროცესში?

დნმ -> ი-რნმ -> ცილა

11

გენების ტრანსკიპცია ხორციელდება

ინტერფაზაში

12

ზოგიერთი ცილის ბიოსინთეზი მიმდინარეობს:

მიტოქონდრიებში

13

დნმ-ის რეპლიკაციისგან განსხვავებით, ტრანსკიპცია

მატრიციდან დნმ-ის ერთ ძაფს იყენებს

14

ტრანსკრიპციის მიმდინარეობისთვის "არ" არის საჭირო

ამინომჟავები

15

რიბოსომებს დნმ-ში ჩაწერილი ინფორმაცია ბირთვიდან ციტოპლაზმაში

ი-რნმ-ის საშუალებით გადაეცემა

16

დნმ-ში ნუკლეოტიდთა თანმიმდევრობით ჩაწერილ ინფორმაციას, რომელიც გადაპირობებს ცილაში ამინომჟავათა თანმიმდევრობას, ეწოდება:

გენეტიკური კოდი

17

დნმ-ის ერთი ტიპლეტი აკოდირებს

1 ანიმონჟავას

18

ი-რნმ ცილის ბიოსინთეზის პროცესში

მიაქვს ინფორმაცია რიბოსომებთან

19

ი-რნმ-ის დახმარებით ხორციელდება მემკვიდრული ინფორმაციის გადაცემა

ბირთვიდან რიბოსომებზე

20

რის ასლს წარმოადგენს ი-რნმ?

გენის ან გენების ჯგუფს

21

უჯრედში რიბონუკლეინის მჟავები მონაწილეობენ:

ცილების ბიოსინთეზში

22

სამი ნუკლეოტიდის გარკვეული თანმიმდევრობით უჯრედში დაშიფრულია ინფორმაცია:

ამონომჟავას შესახებ

23

გენეტიკური კოდის ფუნქციურ ერთეულს წარმოადგენს

ტრიპლეტი

24

გენეტიკური კოდი უნივერსალურია, რადგანაც:

ერთიანია ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის

25

ცილის მოლეკულის პირველადი სტრუქტურა იქმნება:

ტრანსლაციის

26

ი-რნმ-ის მოლეკულა, ტ-რნმ-ისგან განსხვავებით:

წარმოადგენს მატრიცას ცილის სინთეზისთვის

27

ტრანსლაციის დროს:

სინთეზდება ცილა

28

ი-რნმ-ში ტრიპლეტების თანმიმდებრობა განსაზღვრავს:

ცილებში ამინომჯავების თანმიმდევრობას