პერიოდულობის კანონი და პერიოდული სისტემა Flashcards Preview

ქიმია > პერიოდულობის კანონი და პერიოდული სისტემა > Flashcards

Flashcards in პერიოდულობის კანონი და პერიოდული სისტემა Deck (16):
1

პერიოდულობის კანონის თანმეტროვე ფორმულირებაა:

ელემენტების თვისებები მათი ნაერთების ფორმები და თვისებები პერიოდულ დამოკიდებულებაშია ატომბირთვის მუხტის სიდიდესთან

2

ელემენტები პერიოდულ სისტემაში განლაგებულია:

8 ჯგუფად და 7 პერიოდად

3

თითოეული ჯგუფი გაყოფილია 2

ქვე ჯგუფად, მთავარი ,,ა" ქვე ჯგუფი და თანაური ,,ბ" ქვე ჯგუფი

4

I, II , III პერიოდები მცირე პერიოდებია რადგან

შედგებიან 1 რიგისგან

5

IV, V, VI , VII პერიოდები დიდი პერიოდებია რადგან შედგებიან

2 მწკრივისგან

6

მცირე პერიოდები შეიცავენ მხოლოდ

ა-ქვე ჯგუფის ელემენტებს ხოლო დიდი პერიოდები როგორც ა ისე ბ ქვე ჯგუფის ელემენტებს

7

მთავარი ა ქვე ჯგუფის მიხედვით ზემოდან ქვემოთ იზრდება

ელექტრონის გაცემის უნარი და შესაბამისად მეტალური (ფუძე) თვისებები

8

პერიოდის მიხედვით მარცხნიდან - მარჯვნივ მცირდება

ელექტორნის გაცემის უნარი, შესაბამისად მცირდება მეტალური (ფუძე) თვისებები

9

მთავარი ა-ქვე ჯგუფის მიხედვით ზემოდან ქვემოთ მცირდება

ელექტრონის მიერთების უნარი შესაბამისად მცრიდება არამეტალური თვისებები (მჟავა თვისებები)

10

პერიოდის მიხედვით მარცხნიდან მარჯვნივ იზრდება

ელექტრონის მიერთების უნარი შესაბამისად იზრდება არამეტალური თვისებები (მჟავა თვისებები)

11

პირველი ა-ჯგუფის ელემენტებს ეწოდება

ტუტე მეტალები მეროე ა ჯგუფს ტუტე მიწა მეტალები

12

მე-7 ,,ა" ჯგუფის ელემენტებს ეწოდება

ჰალოგენები

13

მე-8 ,,ა" ჯგუფს ეწოდება

ინერტული აირები

14

ატომური სიდიდე ეწოდება

მანძილს ატომბირთვიდან ყველაზე ბოლოს დაშორებულ ელექტრონამდე

15

ჯგუფის მიხედვით ზემოდან ქვემოთ რადიუსი

იზრდება ხოლო პერიოდის მიხედვით მარჯვნივ მცირდება

16

ყველაზე დაბალი რადიუსი აქვს

ფტორს (F) რომელიც ყველაზე ადვილად მიიერთებს ელექტორნებს