პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძვლები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძვლები > Flashcards

Flashcards in პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძვლები Deck (18):
1

‘’პოლიტიკა’’ მოიცავს

სახელმწიფო მმართველობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს

2

.სამართალი ხშირად განიხილება როგორც

პოლიტიკის პროდუქტი,რამდენადაც პოლიტიკური პროცესები საბოლოო ჯამში განსაზღვრავენ სამართლებრივი რეგულირების შედეგს.

3

გავრცელებულია საწინააღმდეგო აზრიც,რომლის

თანახმად სამართალი ყალიბდება პოლიტიკური სისტემისგან დამოუკიდებლად

4

უფრო მეტიც, სამართალი განსაზღვრულ ჩარჩოებში

აქცევს და ბოჭავს პოლიტიკას.

5

ერთმანეთისგან განასხვავებენ პოლიტიკურ და იურიდიულ

აზროვნებას

6

პოლიტიკური აზროვნება ეფუძნება

პოლიტიკური პროცესის მონაწილე სუბიექტების პირად მოსაზრებებს,როგორც წესი სუბიექტურია და ცალმხრივი

7

იურიდიული აზროვნება ორიენტირებულია

სამართლის წინასწარ დადგენილ ნორმებზე.

8

პოლიტიკა არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ

სახელმწიფოს საქმიანობით

9

სახელმწიფო სტრუქტურები ყალიბდება წინასწარ მოცემული

პოლიტიკური სუბსტანდიიდან

10

სამართალსა და პოლიტიკას სორის ურთიერთკავშირი გულისხმობს რომ

უნდა ვაღიაროთ ან სამართლის ან პოლიტიკის პრიმატი.

11

პოლიტიკის მიმართ სამართლის უპირობო პრიმატს აღიარებდა ბუნებითი სამართალი. მისი მიხედვით.

პოლიტიკაც უნდა შეფასდეს ზეპოზიტიური მასშტაბებით.

12

ტოტალიტარული სისტემები ეფუზნება სამართლის მმართ პოლიტიკის

უპირობო პრიმატის იდეას.

13

პოლიტიკასა და სამართალს შორის კავშირს მთლიანად უარყოფდა

ცნებათა იურისპრუდენცია

14

ცნებათა იურისპრუდენცია სამართალშემოქმედების,ასევე სამართლის შეფარდების პროცესიდან გამორიცხავდა

ყველა სამართლის არაანალიტიკურ,არალოგიკურ,ეკონომიკურ,ედიკურ,პოლიტიკურ შეხედულეებს.

15

სამართლის წმ.თეორია ერთმანეთისგან არ წყვეტს სამართლსა და პოლიტიკას მაგრამ

სრულ იზოლაციას მოითხოვს.

16

სტრუქტურულად სამართალი და პოლიტიკა განსხვავდება ერთმანეთისგან.

პოლიტიკა ესწრაფვის არსებული რეალობის შეცვლას.სამართალი ცდილობს არსებული სიტუაციის შენარჩუნებას.

17

პოლიტიკა მრავალმხრივ არის დამოკიდებული სამართალზე,რადგან

პოლიტიკური მართვა ვერ განხორციელდება ანარქიისა და უწესრიგობის პირობებში

18

მართლწესრიგი ვერ ჩამოყალიბდება პოლიტიკისგან თავისუფალ სივრცეში. მათ შორის კონფლიქტი წარმოიშობა მაშინ როდესაც

ხელისუფლება მოქცეულია განსაზღვრულ სამართლებრივ ჩარჩოებში

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):