სამართალი და სახელმწიფო ხელისუფლება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართალი და სახელმწიფო ხელისუფლება > Flashcards

Flashcards in სამართალი და სახელმწიფო ხელისუფლება Deck (21):
1

ხელისუფლება ფართო გაგებით გულისხმობს

მოვლენათა განვითარებაზე ზემოქმედების შესაძლებლობას.

2

სახელმწიფო ხელისუფლებას აქვს რეპრესიული აპარატი და კანონით დადგენილ ფარგლებში შეუძლია განახორციელოს

ორგანიზებული იძულება.

3

სახელმწიფო ხელისუფლება სოციალური ხელისუფლების

ერთ-ერთი სახეა

4

ნებისმიერი სახელმწიფო იურიდიულადაა გაფორმებული.სამართალი განსაზღვრავს სახელმწიფო ორგანოების

სტრუქტურას,უფლებამოსილებას,ხელისუფლების განხორციელების ფორმებს.

5

სამართალი და ხელისუფლება ხშირად განიხილება როგორც

ერთმანეთისადმი დაპირისპირებული ურთიერთგამომრიცხავი კატეგორიები.სამართალი და ხელისუფლება შეიძლება შეფასდეს ‘’სიკეთისა’’ და ‘’ბოროტების’’ კატეგორიებითაც.

6

ვისაც ხელისუფლება გააჩნია,ის ადგენს სამართალს.მაშასადამე არსებობს მხოლოდ

‘’ძლიერთა სამართალი’’.ეს საკითხი მკაფიოდაა წარმოჩენილი ნიცშესთან,რომლის თანახმად ძლიერი ბატონობს არა მარტო ცხოველთა სამყაროში,არამედ ადამიანთა საზოგადოებაშიც.

7

ნიცშეს თანახმად ძლიერი ბატონობს არა მარტო ცხოველთა სამყაროში,არამედ

ადამიანთა საზოგადოებაში

8

თუმცა აღნიშნული, ნიცშეს, მოდელის აღიარება უარყოფს როგორც ხელისუფლების ასევე

სამართლის არსებობას და ანარქიისკენ გვიბიძგებს.

9

იურ.ლიტერატურაში ხელისუფლებას ხშირად განმარტავენ როგორც

სამართლის ერთგვარ დანამატს.

10

სამართალი არ არსებობს მხოლოდ იდეის სახით,რომელიც

თავის გამოხატულებას პოულობს ჯერარსულ ნორმებში

11

ხელისუფლება სამართლის ‘’გარეთაა’’-იგი ახორციელებს

სამართლის ნორმებს.ხელისუფლება სამართალს ანიჭებს სიცოცხლისუნარიანობასა და მოქმედების შესაძლებლობას

12

ხელისუფლება და სამართალი მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან.პოზიტიური სამართალი იცავს წესრიგს და ამ თვალსაზრისით ახორციელებს

ხელისუფლებას.

13

ხელისუფლება სამართლის არსებითი ნიშანია-

ხელისუფლების გარეშე შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ საკანონმდებლო წინადადება ან ძალადაკარგული ნორმა.

14

იურ.ლიტერატურაში ხელისუფლებას ხშირად განმარტავენ როგორც

სამართლის ერთგვარ დანამატს

15

ხელისუფლება არსობის სფეროს განეკუთვნება.ხელისუფლება თავისთავად არ შეიძლება იყოს ‘

’ბოროტება’’ ან ‘’სიკეთე’’.ამავე დროს ხელისუფლებას უნდა იყოს პასუხისმგებელი რელიგიური ან მორალური ინსთაციის წინაშე.

16

სამართლის მიერ ხელისუფლების შემოჭვა კონსტიტუციის პრინციპია:

’’სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს,როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს.ხელისუფლების განხორიცელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებით და თავისუფლებებით,როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით.’’

17

რომაელები უარყოფდნენ უზენაესი სუვერენის

კანონით შებოჭვას

18

სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვის იდეას არ იზიარებდნენ ბოდენი,... და .....

ჰობსი და რუსო

19

. დიუგი განასხვავებდა .................. შებოჭვას

პოზიტიურ და ნეგატიურ

20

ნეგატიური შებოჭვისას უნდა დადგინდეს

არსებობს თუ არა კანონი,რომლის გამოცემაც სახელმწიფოს არ შეუძლია,

21

პოზიტიური შებოჭვის დროს უნდა გაირკვეს

არსებობს თუ არა კანონი,რომლის გამოცემაც სახელმწიფოსთვის იურიდიულად სავალდებულოა.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):