სამართლებრივი უსაფრთხოება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლებრივი უსაფრთხოება > Flashcards

Flashcards in სამართლებრივი უსაფრთხოება Deck (10):
1

წესრიგი სამართლის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. წესრიგი ახასიათებს

როგორც ადამიანთა საზოგადოებას, ასევე ორგანულ და არაორგანულ ბუნებასაც.

2

სამართლით დადგენილი წესრიგი უნდა იყოს ცვალებადი ე.ი. ღია. წესრიგის ძირითადი ელემენტია

ადამიანი.

3

წესრიგი არის მხოლოდ იქ, სადაც

ადამიანი მოქმედებს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობით. წესრიგი არ არის მხოლოდ იძულება.

4

სამართალი ასრულებს სოციალური მშვიდობის ფუნქციას. მართლწესრიგის ფუნქციაა

კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება, როდესაც დავა წყდება არა ძლიერის სასარგებლოდ ან პირადი შეხედულების მიხედვით, არამედ, სამართლის მოთხოვნათა საფუძველზე.

5

სამართალი ხელს უწყობს კონფლიქტის მოწესრიგების ფუნქციას, განსხვავებული ინტერესების შერიგებასა და ასრულებას

შემრიგებლის ფუნქციას .

6

სამართალს აკისრია კონფლიქტის პრევენციის ფუნქციაც.

სამართალი თავიდან იცილებს კონფლიქტებს (პრევენცია)

7

სამართლებრივი უსაფრთხოება სამართლის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. ინდივიდმა წინასწარ უნდა იცოდეს,

თუ რას მოითხოვს მისგან სამართლის ნორმა.

8

სამართლებრივი უსაფრთხოება გამორიცხავს სახელმწიფოს კანონსაწინააღმდეგო ქცევას-

კანონი ერთნაირად სავალდებულოა როგორც მოქალაქისთვის, ასევე, სახელმწიფოსთვის. კანონის ტექსტი უნდა ჩამოყალიბდეს ნათლად და გარკვევით.

9

სამართალი უნდა იყოს სტაბილური. კანონის ხშირი ცვლილებისას ნორმის ადრესატებს

უჭირთ განსაზღვრონ ქცევის სასურველი მასშტაბი, რაც უარყოფითად აისახება მართლწესრიგის საერთო მდგომარეობაზე. მხოლოდ სტაბილური კანონმდებლობის დროს შეუძლია მოქალაქეს იმოქმედოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით.

10

სამართალი კონსერვატიულ როლს ასრულებს. სამართალი უზრუნველყოფს პოლიტიკური ხელისუფლების

შეცვლას არჩევნების გზით.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):