სამართლიანობის ცნება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლიანობის ცნება > Flashcards

Flashcards in სამართლიანობის ცნება Deck (16):
1

იურისპუდენცია შეისწავლის სახელმწიფოს მიერ დადგენილ

პოზიციურ სამართალს.

2

სამართლის სისტემა ზოგადად სამართლიანია, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. ნორმაც შეიძლება იყოს

უსამართლო.

3

სამართალი დასაბამს იღებს

სამართლიანობისგან.

4

სამართალს წინ უძღვის

სამართლიანობა

5

სამართალი თავის მხრივ აყალიბებს ისეთ მოთხოვნებს, როგორიცაა

წესიერება.

6

სამართალი განსაზღვრავს სამართლიანობის

შინაარსს.

7

რომაელები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ სამართლიანობას. რომისთვის დამახასიათებელი იყო

პრიმიტიული რელიგია და გრანდიოზული სამართალი. სამართლიანობა რომაელებისთვის იყო იგივე სამართალი.

8

შეუძლებელია სამართლიანობის ზოგადი ცნების ჩამოყალიბება.სამართლიანობის საყოველთაოდ აღიარებული ცნება ...

არ არსებობს.

9

სამართლიანობა არის

შეფასებითი კატეგორია.

10

სამართლიანობის კატეგორიით შეიძლება შეფასდეს

როგორც ნორმები და ნორმათა მთელი სისტემა, ასევე პრინციპები და სამართლებრივი ინსტიტუტებიც.

11

სამართლის შემფარდებელი სამართლიანობის მასშტაბს „პოულობს“

კანონის ტექსტში.

12

ქცევა შეიძლება იყოს

გონივრული ან არაგონივრული. ყველა გონივრული ქცევა არ შეიძლება შეფასდეს, როგროც სამართლიანი და პირიქით, ყველა არაგონივრული ქცევა არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც უსამართლო.

13

სამართლიანი გადაწყვეტილება შეიძლება დაეფუძნოს

განსხვავებულ ღირებულებით მასშტაბებს.

14

სამართლიანობის 16 ფორმულა ჩამოაყალიბა

ჰანს კელზენმა.

15

ჰანს კელზენი უარყოფთა სამართლიანობის

მეცნიერულად დასაბუთების შესაძლებლობას

16

ჰანს კელზენი აღიარებდა რომ არსებობს სამართლიანობის არა ერთი , არამედ

რამდენიმე ცნება

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):