სამართლის ენა როგორც დარგობრივი ენა და კანონის გაგების ასპექტები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის ენა როგორც დარგობრივი ენა და კანონის გაგების ასპექტები > Flashcards

Flashcards in სამართლის ენა როგორც დარგობრივი ენა და კანონის გაგების ასპექტები Deck (20):
1

სამართლის ენა მაღალგანვითარებული დარგობრივი ენაა.აქ შეიძლება გამოიყოს შემდეგი ენობრივი დონეები

1.კანონის ენა 2. მეცნიერული ენა 3.განაჩენისა და გადაწყვეტილების ენა 4.მოხელეთა ენა

2

ზოგიერთი მეზნიერი ფიქრობს რომ სამართლის ენა არ არსებობს-არსებობს მხოლოდ

კანონმდებლის იმპერატიული ენა.

3

კანონის ენისგან განსხვავებით,მოსამართლის ენა

უფრო კონკრეტულია.

4

კანონმდებელი იძულებულია რომ საკუთარი ნება ჩამოაყალიბოს

ზოგადი ცნებების მეშვეობით

5

მოსმართლემ არგუმენტირებულად უნდა ჩამოაყალიბოს

თავისი გადაწყვეტილება

6

ფუნქციონლურად განსხვავდება დამცველის ენა,რომლის ლაპარაკის ხელოვნებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა

ანტიკურ პერიოდში

7

ინდივიდუალური თავისებურებები ახასიათებს:

ბრალმდებლის,ნოტარიუსისა და სწავლული იურისტის ენას.

8

კანონის დარგობრივ ენას ახასიათებს:

1.მისწრაფება ფორმალიზებისა და სტანდარტიზაციისკენ
2.ოფიციალური და ფუნქციური ხასიათი
3. ნომინალური,აბსტრაქუტლი და არაპერსონიფიცირებული სტილი
4. სიტყვათა ლექსიკური მარაგის გაფართოება და ცალკეული მორფოლოგიური თავისებურებანი.

9

კანონის ნება არის ავთენტიკური რადგაც მასში გამოხატულია

კანონმდებლის ნება.დაუშვებელია კანონში აზრი იცვლებოდეს.

10

‘’კანონმდებელი უნდა აზროვნებდეს როგორც ფილოსოფოსი და ლაპარაკობდეს როგორც გლეხი’’-

რუდოლფ ფონ იერინგი.

11

რუდოლფ ფონ იერინგი. - ( გამონათქვამი)

‘’კანონმდებელი უნდა აზროვნებდეს როგორც ფილოსოფოსი და ლაპარაკობდეს როგორც გლეხი’’-

12

კანონმდებელი უნდა აზროვნებდეს როგორც ფილოსოფოსი და

ლაპარაკობდეს როგორც გლეხი

13

კანონის ტექსტის გაგება ჰერმენევტიკული ასპექტით გულისხმობს

აზრობრივი ჰორიზონტების შერჭყმას ინტერპრეტატორსა და ინტერპრეტირებულს(კანონის ტექსტი) შორის.

14

გაგების კოგნიტურ ასპექტს აინტერესებს

კანონის ტექსტის წაკითვის პროცესში წარმოშობილი სირთულეები და ე.წ. კოგნიტური დანახარჯები.ამ ასპექტით საინტერესოა როგორი დასამუშავებელია კანონის ტექსტი-ადვილი თუ რთული

15

გაგების პრაგმატული ასპექტი გულისხმობს რომ

მკითხველმა დამოუკიდებლად უნდა შეძლოს ნორმიდან ქცევის მოდელის ‘’გამოყვანა’’

16

ნორმის ადრესატმა უნდა იმოქმედოს ___ შესაბამისად

ქცევის დადგენილი წესის შესაბამისად

17

ტექსტის აკუსტიკურ და ოპტიკურ აღქმას ეფუძნება

კანონის გამოქვეყნების მოთხოვნა რომელიც იურიდიულად განმტკიცებული იყო ჯერ კიდევ ძველეგვიპტურ წყაროებში და 12 ტაბულის კანონში

18

კანონის ტექსტის გაგება მოითხოვს

მის მიერ რეგულირებულ ფაქტორბიტ ურთიერთობათა შესახებ ე.წ. წინა-ცოდნას.

19

კნონის ტექსტი მაქსიმალურად ადეკვატურად უნდა ასახავდეს ს

ოციალური სინამდვილის კანონზომიერებებს,ხოლო ქცევის წესი უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეულად,ზუსტად და არაორაზროვნად.

20

,ხოლო ქცევის წესი უნდა ჩამოყალიბდეს

გარკვეულად,ზუსტად და არაორაზროვნად.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):