სამართლის ნორმის სახეები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის ნორმის სახეები > Flashcards

Flashcards in სამართლის ნორმის სახეები Deck (21):
1

სამარლის ნორები შეიძლება დაიყოს:

1) ნორმის ადრესატებისა და
2) ნორმატიული მოქმედების მიხედვით.

2

ადრესატების მიხედვით განასხვავებენ

ზოგად და ინდივიდუალურ ნორმებს.

3

ინდივიდუალური ნორმა მიმართულია

კონკრეტულად განსაზღვრული პირისაკენ.

4

ნორმა შეიძლება იყოს

უპირობო და განპირობებული.

5

უპირობო ნორმის შესრულება სავალდებულოა ყოველგვარი წინასწარი პირობის გარეშე, მაგალითად

მოთხოვნა ,,მოწევა აკრძალულია!“ არის ინდივიდუალური უპირობო ნორმა.

6

განპირობებული ნორმა მოქმედებს გაშუალებულად. ე.ი

მხოლოდ განსაზღვრული პირობების არსებობისას.

7

დეფინიციური ნორმა მოქმედებს მხოლოდ სხვა ნორმებთან კავშირში. ლეგალური დეფინიციები ემსახურებიან

სამართლებრივ უსაფრთხოებას, რადგანაც ესწრაფვიან ცნებების დაზუსტებასა და ერთმნიშვნელოვან გაგებას.

8

დეფინიციური ნორმა მოქმედებს მხოლოდ

სხვა ნორმებთან კავშირში.

9

ლეგალური დეფინიციები დამხმარე ფუნქციას ასრულებენ და გვეხმარებიან

უკეთესად გავიგოთ ნორმის შინაარსი სამართლის შეფარდების პროცესში.

10

სამართლის ნორმა წარმოადგენს

სოციალური ნორმის ერთ-ერთ სახეს.

11

სამართლის გარდა სოციალური ნორმების სისტემა მოიცავს,

მორალს, ჩვეულებას, მოდას და ა.შ.

12

სოციალური ნორმა აწესრიგებს

ურთიერთობას, ინდივიდებს და ასევე ინდივიდებსა და სოციალურ ჯგუფებს შორის.

13

სოციალური ნორმა შესასრულებლად

სვალდებულო ქცევის წესია.

14

ქართული სამართალი ტექნიკური ნორმის ლეგალურ დეფინიციას

არ იცნობს

15

ტექნიკური ნორმა მოიცავს

მომსახურების ტექნიკურ საფუძვლებს მშენებლობის საპროექტო ნორმებს, უსაფრთხოების ღონისძიებებს, რომლებიც ადამიანის სიცოცლის, ჯანმრთელობის და ქონების დაცვას ემსახურება.

16

მიენიჭოს. სამართლის ნომები შეიძლება დაიყოს:

ნორმის ადრესატების და ნორმის მოქმედების ძალის მიხედვით.

17

ადრესატების მიხედვით განასხვავებენ

ზოგად და ინდივიდუალურ ნორმებს.

18

ინდივიდუალური ნორმა მიმართულია,

კონკრეტული განსაზღვრული პირისაკენ, როგორც ერთი ასევე რამდენიმე ინდივიდისაკენ.

19

ზოგადი ნორმა მიმართულია .

ინდივიდთა ჯგუფისაკენ

20

ნორმატიული მოქმედების ძალის მიხედვით ნორმები იყოფიან

იერარქიულად.

21

უპირობო ნორმის შესრულება

სავალდებულოა ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. მაგ: ნუ მოსწევ.
განპირობებული ნორმა მოქმედებს მოხლოდ განსაზღვრული პირების არსებობისას, გამოიხატება კონსტრუქციით თუ-მაშინ.
დეფინიციური ნორმა, მოქმედებს მხოლოდ სხვა ნორმებთან კავშირში.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):