სამართლის ნორმის სტრუქტურული შემადგენლობა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის ნორმის სტრუქტურული შემადგენლობა > Flashcards

Flashcards in სამართლის ნორმის სტრუქტურული შემადგენლობა Deck (19):
1

იურიდიული შედეგი დგება მაშინ, როცა

სახეზე გვაქვს ნორმის ფაქტობრივი შემადგენლობა.

2

იურიდიული შედეგი ხშირად გამოხატულია

სანქციით.

3

სამართლის ნორმის სტრუქტურა ორი ძირითადი ელემენტისაგან შედგება.

ფაქტობრივი შემადგენლობა და იურიდიული შედეგი.

4

ფაქტობრივი შემადგენლობა განსაზღვრავს

იურიდიული შედეგის წინაპირობებს.

5

ფაქტობრივი შემადგენლობა შეიძლება იყოს

1) განსაზღვრული.2) განუსაზღვრელი.

6

განსაზღვრული ფაქტობრივი შემადგენლობა არ მოითხოვს

განმარტებას

7

განსაზღვრულ ფაქტობრივი შემადგენლობას მიეკუთვნება:

რიცხვი, ზომა, წონა...

8

განუსაზღვრელი ფაქტობრივი შემადგენლობა მოითხოვს განმარტებას, ის შეიძლება იყოს

დესკრიფციული და ნორმატიული.

9

დესკრიფციული ფაქტობრივი შემადგენლობა შეეხება

ობიექტს ან მის ნიშან-თვისებებს.

10

ნორმატიული მოითხოვს შეფასებას. ნორმის ფაქტობრივი შემადგენლობა შეიძლება იყოს

კუმულაციური ან ალტერნატიული.

11

კუმულაციური ფაქტობრივი შემადგენლობისას იურიდიული შედეგის დადგომა დაკავშირებულია

რამოდენიმე პირობის ერთობლიობასთან.

12

ალტერნატიული ფაქტობრივი შემადგენლობა მოიცავს

ორ ან მეტ პირობას რომელთგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაში დგება იურიდიული შედეგი.

13

იურიდიული შედეგი დგება როდესაც

სახეზეა ნორმის ფაქტობრივი შემადგენლობა.

14

Leges imperfectae

სამართლის ნორმა სანქციის გარეშე

15

გარეშე. განასხვავენ პოზიტიურ და ნეგატიურ სანქციებს, თუმცა სანქციის უმრავლესობა

ნეგატიურია.

16

ასევე განასხვავებენ ... სანქციებს.

რეპრესიულ, რესტიტუციულ და პრევენციულ სანქციებს

17

რეპრესიული სანქცია

ანგარიშს უწევს დაზარალებული მხარის სამართლიანობის გრძნობას

18

რესტიუციული სანქცია ნორმის დარღვევამდე

ნორმის დარღვევამდე არსებული მდგომარეიბის აღება.

19

პრევენციული სანქცია -

სამართალდარღვევის თავიდან აცილებას გულისხმობს

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):