სამართლის პოლიტიკა და სამართლის პოლიტიკა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის პოლიტიკა და სამართლის პოლიტიკა > Flashcards

Flashcards in სამართლის პოლიტიკა და სამართლის პოლიტიკა Deck (16):
1

პოზიტივისტური შეხედულებები განავითარა

სამართლის ნორმატიულმა თეორიამ

2

სამართლის ნორმატიულ თეორიას საფუძველი ჩაუყარა

ინგისელმა იურისტმა,ჯონ ოსტინმა

3

სამართლის წმინდა თეორიის შედარებით უფრო გვიანდელი წარმომადგენელი იყო

ჰანს კელზენი

4

სამართლის წმინდა თეორია არის

მონისტური მოძღვრება სამართლის შესახებ.

5

კელზენის თანახმად , არსებობს მხოლოდ ერთი, .

პოზიტიური სამართალი

6

სამართლის პოზიტიური ცნების წინააღმდეგ წამოყენებული უმართლებულობის არგუმენტი ცნობილია ე.წ.

რადბრუხის ფორმულით

7

გუსტავ რადბრუხის აზრით, სამართლიანობასა და სამართლებრივ უსაფრთხოებას შორის კონფლიქტისას

პოზიტიური სამართალს იმ შემთხვევაშიც უნდა მიენიჭოს უპირატესობა, როდესაც იგი შინაარსობრივად უსამართლო და მიზანშეწონილია.

8

ნორმა ყველა შემთხვევაში უნდა დავიცვათ. ნორმა შეიძლება არ შესრულდეს მაშინ, როცა

პოზიტიური კანონი იმდენად უსამართლოა, რომ კანონმა სამართლიანობას უნდა „დაუთმოს“

9

იურიდიული პოზიტივიზმის წინააღმდეგ გამოთქმული პრინციპების არგუმენტის თანახმად, მართლწესრიგი მოიცავს

არა მარტო პოზიტიურ ნორმებს, არამედ საყოველტაო მნიშვნელობის მქონე პრინციპებსაც.

10

სამართლის ზოგადი პრინციპების დახმარებით წყდება ისეთი შემთხვევები, რომლებიც

შეუძლებელია მოწესრიგდეს მხოლოდ პოზიტიური ნორმის საფუძველზე.

11

სამართლის პოლიტიკა, როგორც იურიდიული მეცნიერების ნაწილი, აყალიბებს შეხედულებებს იმის შესახებ, თუ

როგორი უნდა იყოს სამართალი - de lege ferenda.

12

de lege ferenda.

მომავალი სამართლის მიხედვით

13

სამართლის პოლიტიკა შეისწავლის სამართალს, როგორც

,,ის უნდა იყოს“ ;

14

De lege lata

მიღებული კანონის შესახებ) .

15

სამართლის პოლიტიკა არკვევს

კანონშემოქმედების პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ძალების მიზნებსა და მისწრაფებებს;

16

სამართლის პოლიტიკას აინტერესებს,

რამდენად არის მოქცეული კანონშემოქმედების პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ძალების მისწრაფებები სამართლებრივ ჩარჩოებში;

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):