სამართლის წყაროები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის წყაროები > Flashcards

Flashcards in სამართლის წყაროები Deck (10):
1

ტერმინ სამართლის წყაროს მრავალაზრობრივი მნიშვნელობა აქვს, კერძოდ, მასში იგულისხმება

• ძალა, რომელიც ქმნის სამართალს • მატერიალური მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად უდევს ამა თუ იმ კანონმდებლობას • ისტორიული ძეგლები, რომლებსაც ოდესღაც ჰქონდათ მოქმედი სამართლის მნიშვნელობა • მოქმედი სამართლის შემეცნების საშუალება, სწავლული იურისტების შეხედულებები, რომლებიც მიიჩნევენ რომ სამართალი შეიძლება შევიცნოთ კანონებიდან.

2

სამართლის იურიდიული წყარო მოიცავს:

o სახელმწიფო ხელისუფლების ნორმატიულ–სამართლებრივ აქტებს ანუ პოზიტიურ კანონმდებლობას.o სამართლებრივ ჩვეულებასo სამართლებრივ ხელშეკრულებას o ,,სამოსამართლო სამართალს“o ,,იურისტების სამართალის“

3

ჩვეულება არის

ქცევის წესი, რომელიც საზოგადოებაში მკვიდრდება ხანგძლივი და მრავალგზის გამოყენების შედეგად.

4

ცვეულება შეიძლება იყოს

სამართლებრივი და არასამართლებრივი

5

სამართლებრივი ჩვეულება სახელმწიფოს მიერ არის

სანქცირებული და გარანტირებული.

6

არასამართლებრივ ჩვეულებას არ აქვს იურუდიული

ძალა.

7

პოზიტიურ კანონმდებლობაში იგულისხმება

სახელმწიფოში მოქმედი სამართალი, მისი კონკრეტულად განსაზღვრული შინაარსითა და ფორმით, როგორც ადამიანთა ქცევებისა და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა რეგულატორი

8

პრეცენდენტის არსი გამოიხატება იმაში, რომ

სასამართლოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ საქმეზე განიხილება როგორც ნიმუში ანალოგიური საქმეების გადაწყვეტის დროს.

9

იურისტების სამართალი არის

იურისტული აზროვნების, საყოველთაოდ აღიარებული იდეებისა და ღირებულებების გამოხატულება,

10

იურისტების სამართალში იგულისხმება .

სამართლებრივი დოქტრინები, ავტორიტეტული სწავლულების შეხედულებები სამართლებრივ საკითხზე

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):