① Flashcards Preview

魏葳老师的课 > ① > Flashcards

Flashcards in Deck (55):
1

power ; strength ; physical strength


2

chicken


3

how many


4

air


5

tear ; pull


chě

6

automobile ; motor vehicle

汽车
qì chē

7

train

火车
huǒche

8

teacup

茶杯
chábēi

9

ball


qiú

10

juice

果汁
guǒzhī

11

чо?


shá

12

username

用户名
yòng hù míng

13

password

密码
mìmǎ

14

black color

黑色
heīsè

15

blue color

蓝色
lánsè

16

grey

灰色
huīsè

17

red

红色
hóngsè

18

white

白色
báisè

19

buddha


20

thief,robber

小偷
xiǎo tōu

21

electricity


diàn

22

Hongkong

香港
xiāng gǎng

23

vegetable

蔬菜
shū cài

24

WC

厕所
cè suǒ

25

novel

小说
xiǎo shuō

26

ignite person ; get angry

发火
fā huǒ

27

hot


28

page or leaf


29

wake up

起床
qǐ chuáng

30

monarch


ne

31

brain


nǎo

32

computer

电脑
diàn nǎo

33

hot ; peppery


34

happy

快乐
kuài lè

35

old ( for things )


jiù

36

young , younger

年轻
nián qīng

37

love

爱情
àI qíng

38

picture


huà

39

measure word

量词
liàng cì

40

guitar

吉他
jí tā

41

motorcycle

摩托车
mó tuō chē

42

receive ; accept


shōu

43

cashbox ; pay-desk

收银台
shōu yín tái

44

choose dishes from the menu ; order the dishes

点菜
diǎn cài

45

French fries

薯条
shǔ tiáo

46

supermarket

超市
chāo shì

47

joke ; latifa

笑话
xiào huà

48

prank

恶作剧
è zuò jù

49

rose

玫瑰
méi gui

50

new hairstyle

新发型
xīn fàxíng

51

to participate ; to attend

参加
cānjiā

52

muchal ( 12 - yil )

本命年
běn mìng nián

53

superstar ; famous

明星
míng xīng

54

take ; get ; fetch


55

to'planmoq ; yig'ilmoq

聚会
jù huì