② Flashcards Preview

魏葳老师的课 > ② > Flashcards

Flashcards in Deck (60):
1

express good wishes ; wish


zhù

2

congratulate

祝贺
zhù hè

3

to celebrate


guò

4

fly ; housefly

苍蝇
cāng ying

5

offer a discount ; ( скидка )

打折
dǎ zhé

6

reduce the price ; ( распродажа )

减价
jiǎn jià

7

glove

手套
shǒu tào

8

sheath ; case ; cover


tào

9

weekend

周末
zhōu mò

10

passport

护照
hù zhào

11

pants ; trousers

裤子
kù zi

12

paper


zhǐ

13

kiyim

衣服
yī fu

14

luggage ; baggage

行李
xíng li

15

alcoholic ; alkash

酒鬼
jiǔ guǐ

16

melody


17

chopsticks

筷子
kuàI zi

18

other

别的
biéde

19

almost

差不多
chà bù duō

20

some ; a little

有点儿
yǒu diǎnr

21

flavor ; taste

味道
weì dào

22

dialogue ; dialog

对话
duì huà / dì huà

23

private

私人
sī rén

24

dead


wáng

25

river


26

stand


zhàn

27

bus stop

车站
chē zhàn

28

winter vacation

寒假
hán jià

29

summer vacation

暑假
shǔ jià

30

better

更好
gèng hǎo

31

yawn

打哈欠
dǎ hā qiàn

32

owe ( qarzdor bo'lmoq )


qiàn

33

infect ; be contagious

传染
chuán rǎn

34

sneeze

打喷嚏
dǎ pēn ti

35

tie ( the shoes )


36

shoelace

鞋带
xié dài

37

P.C ; ( jismoniy tarbiya )

体育
tǐ yù

38

hometown ; native place

家乡
jiā xiāng

39

businessman

生意人
shēng yi rén

40

baby

宝贝
bǎo bèi

41

original price

原价
yuán jià

42

or

或者
huò zhě

43

chief

厨师
chú shī

44

for free

免费
miǎn fèi

45

caricature ; cartoon ( multserial )

漫画
màn huà

46

caricature ; ( multserial )

卡通
kǎ tōng

47

animated cartoon

动画片
dòng huà piān

48

romantic movie

爱情片
àI qíng piān

49

horror movie

恐怖片
kǒng bù piān

50

comedy

喜剧
xǐ jù

51

tragedy

悲剧
bēi jù

52

action movie

动作片
dòng zuò piān

53

to check out ( in the restaurant )

买单
mǎi dān

54

terminator

终结者
zhōng jié zhě

55

eat all of your meal !

光盘
guāng pán

56

to waste

浪费
làng fèi

57

international

国际
guó jì

58

sometimes

偶尔
ǒu ěr

59

vacation ; holiday ; period of leave

假期
jià qī

60

another ; other

其他的
qí tā de