③ Flashcards Preview

魏葳老师的课 > ③ > Flashcards

Flashcards in Deck (51):
1

staple foods ; principal food

主食
zhǔshí

2

green vegetables

青菜
qīngcài

3

spinach

菠菜
bōcài

4

green pepper

青椒
qīngjiāo

5

Sprite

雪碧
xuěbì

6

spinach with eggs

菠菜炒鸡蛋
bōcài chǎo jīdàn

7

to stir-fry


chǎo

8

sphagetti

意大利面
yìdàlì miàn

9

pizza

比萨
bǐsà

10

salad

沙拉
shālā

11

set meal ; table d'hote

套餐
tàocān

12

to issue (a new product )


chū

13

Chicken wings

鸡翅
jīchì

14


ice-cream cone

甜筒
tián tǒng

15

Italian soup

意大利菜汤
yìdàlì càitāng

16

conjee ; porridge
(kasha)


zhōu

17

Mcdonald's

麦当劳
màidān láo

18

KFC

肯德基
kěndéjī

19

Pizza Hut

必胜客
bìshèngkè

20

bitter


21

salty


xián

22

tasteless


dàn

23

hot


tàng

24

light ; weak

清淡
qīngdàn

25

greasy
( yog'li )


26

vinegar
( sirka )


27

“мапо тофу”
острый соевый творог

麻婆豆腐
mápó dòufu

28

spoon

勺子
sháozi

29

fork

叉子
chāzi

30

knife

刀子
dāozi

31

plate

盘子
pánzi

32

paper napkin

餐巾纸
cānjīnzhǐ

33

to drop


diào

34

to add


jiā

35

T - shirt

T - 恤衫
T-xùshān

36

story

故事
gùshi

37

hamburger

汉堡
hànbǎo

38

to receive


shōu

39

ice-cream

冰激凌
bīngjī líng

40

list

单子
dānzi

41

pedlar ; vendor

小贩
xiǎofàn

42

to smile ; to laugh


xiào

43

Tokyo

东京
Dōngjīng

44

New york

纽约
Niǔ yuē

45

Seoul

首尔
Shǒu'ěr

46

communal ; usual

一般
yìbān

47

Australia

澳大利亚
àodàlìyà

48

Canada

加拿大
Jiānádà

49

language partner

语伴
yǔbàn

50

to pay attention to

注意
zhùyì

51

student ID card

学生证
xuéshēngzhèng