1-100 Flashcards Preview

700 > 1-100 > Flashcards

Flashcards in 1-100 Deck (136):
1

遇见

yù jiàn

2

遇上

yù shàng

3

彼此有缘

bǐcǐ yǒuyuán

4

 缘分

yuánfèn

5

不只

bùzhǐ

6

dài

7

高帽

gāomào

8

录音教材

lùyīn jiàocái

9

跟不上

gēnbushàng

10

万事

wànshì

11

开头

kāitóu

12

开交

kāijiāo

13

穷忙

qióngmáng

14

拼命

pīnmìng

15

活下来

huóxiàlái

16

言之有理

yán zhī yǒu lǐ

17

秋天

qiūtiān

18

讨价还价

tǎo jià huán jià

19

20

轮流

lúnliú

21

围棋

wéiqí

22

业余

yèyú;
amateur

23

一盘

yì pán

24

本领

běnlǐng

25

高估

gāogū;
買いかぶる

26

钱财

qiáncái

27

不在乎

bú zàihu

28

弄到手

nòngdào shǒu

29

班门弄斧

bān mén nòng fǔ

30

养活

yǎnghuó

31

无忧无虑

wú yōu wú lǜ

32

究竟

jiūjìng

33

xǐng

34

梅雨

méiyǔ

35

逼近

bījìn

36

陆地

lùdì

37

海地

hǎidì

38

接触

jiēchǔ

39

造成

zàochéng

40

qiāng

41

一步登天

yí bù dēng tiān

42

盈利

yínglì

43

特殊

tèshú

44

具有

jùyǒu

45

róng

46

jiàng

47

防止

fángzhì

48

糖尿病

tángniàobìng

49

奈良

nàiliáng

50

禅僧

chánsēng

51

叫做

jiàozuò

52

情绪

qíngxù

53

波动

bōdòng

54

shāo

55

资金

zījīn

56

许配

xǔpèi

57

无关

wúguān

58

倒霉

dǎoméi

59

彻底

chèdǐ

60

shuāi

61

俊男

jùnnán

62

靓女

liàngnǚ

63

以牙还牙

yǐ yá huán yá

64

开阔

kāikuò

65

眼界

yǎnjiè

66

广交

guǎngjiāo

67

hèn

68

烹饪

pēngrèn

69

徘徊

páihuái

70

异国

yìguó

71

他乡

tāxiāng

72

油然而生

yóu rán ér shēng;
arise spontaneously

73

结束

jiéshù

74

泡沫

pàomò

75

引起

yǐnqǐ

76

由于

yóuyú

77

股票

gǔpiào

78

急剧

jíjù

79

证券

zhèngquàn

80

交易所

jiāoyìsuǒ

81

彼此入股

bǐcǐ rùgǔ:

82

回避

huíbì

83

敌对性

díduìxìng

84

收购

shōugòu

85

直线距离

zhíxiànjùlí

86

集货

jíhuò

87

分货

fēnhuò

88

发货

fāhuò

89

三月底

sānyuèdǐ

90

其次

qícì

91

死亡

sǐwáng

92

访问

fǎngwèn

93

游客

yóukè

94

人次

réncì; total number of people

95

平均

píngjūn

96

理念

lǐniàn

97

价值

jiàzhí

98

任命

rènmìng

99

居民

jūmín

100

自选

zìxuǎn

101

报废

bàofèi; scrap

102

承担

chéngdān

103

清寂

qīngjì

104

尘世

chénshì; ordinary world

105

宾主

bīnzhǔ

106

和睦

hémù

107

享有

xiǎngyǒu

108

优雅

yōuyǎ

109

求学

qiúxué

110

抹茶

mǒchá

111

带回

dàihuí

112

稍微

shāowēi

113

旺盛

wàngshèng

114

服老

fúláo; accept old age and declining health

115

舞台

wǔtái

116

扮演

bànyǎn

117

契机

qìjī

118

往来

wǎnglái

119

视而不见

shì ér bú jiàn

120

脆弱

cuìruò

121

正视

zhèngshì

122

噪音

zàoyīn

123

予以

yǔyǐ;

124

认定

rèndìng; believe

125

寻找

xúnzhǎo

126

落枕

làozhěn

127

油污

yóuwū

128

liǎn

129

残疾人

cánjírén

130

淋浴

línyù

131

泡澡

pàozǎo

132

结帐

jiézhàng

133

核对

héduì

134

舍不得

shěbude

135

铃声

língshēng

136

zhuàn