Махуэ къэск1э къэдгъэсэбэп псалъэхэр Flashcards Preview

Lessons 2015 > Махуэ къэск1э къэдгъэсэбэп псалъэхэр > Flashcards

Flashcards in Махуэ къэск1э къэдгъэсэбэп псалъэхэр Deck (12):
1

I won't allow you to be worse than him

Абы укъык1эрыхуу (къык1эрыхун-to be late) здэнукъым (дэн-agree, allow)

2

I don't want him to be better than you

Ар къыптек1уэну (зыгуэрым тек1уэн-to win over someone) сыхуейкъым

3

before i was finding it interesting, but now I do not care - as I'm used to it

япэм сф1эгъэщ1эгъуэнт, ауэ иджы къысф1э1уэхужкъым -сесэжащи

4

the time has flown by

зэманыр блэлъэтык1ащ

5

when we want to water the flowers we connect the hose to the tap and flower them

удзхэм псы щыщ1этк1энум (псы щ1эк1эн) деж краным шлангыр пыдощ1эри (пыщ1эн) псы щ1ыдок1э (удзхэм)

6

to go back to work (after holidays, sickness, etc)

лэжьап1эм дэк1ыжын

7

I do not think he knows it as he thinks he does

абы езым къызэрыщыхъужым хуэдэу ищ1эу си ф1эщ хъукъым

8

before you told me I didn't know that

ар зэрыжыс1энур уэ къызжеп1эн ипэк1э сщ1этэкъым

9

to pass in vain (The day went in vain)

пщ1эншэу к1уэн (Махуэр пщ1эншэу к1уащ)

10

a completed work

пыухык1а 1уэху

11

you look blurred (here: in Skype)

пшагъуэу укъощыр

12

do not get me wrong, but..

зыри къомых, ауэ..(уи жагъуэ умыщ1э, ауэ..)