فصل 1 Flashcards Preview

رشد- لورا برک > فصل 1 > Flashcards

Flashcards in فصل 1 Deck (21)
Loading flashcards...
1

- هر نظریه رشد انسان در مورد سه مبحث اساسی موضع می گیرد : (1) آیا رشد فرآیندی(لف) است یا اینکه یک سری مراحل (2) را می گذراند؟ (ب) آیا (3) وجود دارد که همه افراد را توصیف می کند یا اینکه بسته به (4) کودکان و بزرگسالان، چند دوره احتمالی وجود دارد؟ (ج) آیا رشد عمدتا توسط (5) تعیین شده یا توسط (6) و آیا پایدار است یا اینکه در معرض تغییر قرار دارد.

1- پیوسته
2-ناپیوسته
3-رشد عمومی
4-موقعیت
5-طبیعت
6-تربیت

2

- دیدگاه عمر رویکردی (1) است که پیچیدگی زیاد در تغییر انسان و عوامل زیربنای آن را تشخیص می دهد. طبق این دیدگاه، رشد (2)، (3) (تحت تأثیر نیروهای زیستی ، روان شناختی، و اجتماعی قراردارد) (4) ( جلوه مشترک رشد و افول است) و به طوری که پژوهش نشان می دهد (5) است. (از طریق تجربیات جدید در معرض تغییر قرار دارد).

1-متعادل
2-دایمی
3-چند بعدی
4-چند جهتی
5-انعطاف پذیر

3

- علاوه بر این ، دیدگاه عمر روند زندگی را تحت تأثیر چند نیروی تأثیر گذار بر یکدیگر در نظر می گیرد که می توان آنها را در سه طبقه سازمان داد : (1) تأثیرات مرتبط با (1) که از نظر زمان بندی و مدت قابل پیش بینی هستند ، تأثیرات مرتبط با (2) که منحصر به دوره تاریخی خاصی است، و تأثیرات (3) که منحصر به یک یا چند نفر است.

1-سن
2-تاریخ
3-غیرهنجاری

4

- نظریه های امروزی رشد انسان، در گذشته دور ریشه دارند. در اروپای قرون وسطی، کودکی به صورت (1) زندگی ، مجزا از بزرگسالی در نظر گرفته می شد. عقیده خشکه مقدس های قرن شانزدهم به (2)، به فلسفه های خشن درباره فرزند پروری انجامید ولی در قرن هفدهم، عقاید عصر روشنگری ، برخورد انسانی با کودک را ترغیب کردند.
- نظر جان لاک درباره کودک به عنوان لوح سفید، مبنای (3) را تشکل داد در حالی که عقاید روسو درباره کودکان به عنوان وحشی های اصیل از مفاهیم (4) خبر داد.

1-مرحله جداگانه
2-گناهکاری ذاتی
3-رفتارگرایی قرن بیستم
4-مرحله و رسش

5

- نظریه تکامل داروین بر نظریه های نوین مهم تأثیر گذاشت و الهام بخش (1) بود در اوایل قرن نوزدهم، هال و گزل (2) را معرفی کردند که اطلاعات توصیفی زیادی را درباره رشد به بار آورد. بینه و سیمون اولین آزمون هوش موفقیت آمیز را ساختند و (3) را آغاز کردند.

1-بررسی علمی کودک
2-رویکرد هنجاری
3-جنبش هوش آزمایی

6

- در دهه 1930 و 1940 ، روان پزشکان و مددکاران اجتماعی برای کمک به درمان مشکلات هیجانی افراد، به دیدگاه روان کاوی روی آوردند. در نظریه روانی – جنسی فروید، فرد پنج مرحله را پشت سر می گذارد. در این مراحل، سه قسمت (1) یعنی نهاد، خود و فراخود منسجم می شوند. نظریه روانی –اجتماعی اریکسون با تأکید بر رشد نگرش ها و مهارت های مربوط به (2) و (3)، نظریه فروید را گسترش می دهد.

1-شخصیت
2-فرهنگ
3-ماهیت دایمی رشد

7

- هنگامی که نظریه روان کاوی به شهرت رسید. رفتارگرایی و نظریه یادگیری اجتماعی نمایان شدند و بر اصول (1) و (2) و روش های عملی تغییر رفتار برای برطرف کردن رفتارهای ناخوشایند و افزایش دادن (3) تأکید کردند.

1-شرطی سازی
2-سرمشق گیری
3-پاسخ های ناخوشایند

8

- برخلاف رفتارگرایی ، نظریه شناختی –رشد پیاژه بر (1) تأکید دارد که ذهن آن از ساختارهای غنی دانش تشکیل شده است. به عقیده پیاژه، کودکان چهارمرحله را طی می کنند که از (2) حسی- حرکتی کودک تا سیستم (3) نوجوان گسترش دارند.

1-انسان فعال
2-الگوهای عمل
3-استدلال انتزاعی

9

- پردازش اطلاعات ذهن را به صورت (1) و دستکاری کننده نماد در نظر می گیرد که خیلی به کامپیوتر شباهت دارد طبق این دیدگاه، رشد تغییری (2) است. این دیدگاه به پژوهشگران کمک می کند تا از آنچه که افراد سنین مختلف هنگام روبه رو شدن با تکالیف و مسایل انجام می دهند، آگاهی مشروحی به دست آورند. یافته های آن اشارات مهمی برای آموزش و پرورش دارند.

1-پیوسته
2-سیستم پیچیده

10

- سه دیدگاه امروزی بر موقعیت رشد تأکید دارند. کردار شناسی که بر (1) و (2) رفتار تأکید می کند، الهام بخش مفهوم دوره حساس بود. در روان شناسی رشد تکاملی، پژوهشگران این تأکید را گسترش داده اند.

1-منشاء تکاملی
2-ارزش سازگارانه

11

- نظریه اجتماعی – فرهنگی ویگوتسکی آگاهی ما را از (1)، مخصوصا در دروان رشد شناختی بالا برده است. کودکان از طریق گفتگوی (2) با اعضای ماهرتر جامعه، از (3) برای هدایت کردن تفکر و اعمال خود استفاده کرده و دانش و مهارت مرتبط با (4) را کسب می کنند.

1-تأثیرات فرهنگی
2-یاری گرانه
3-زبان
4-فرهنگ

12

- در نظریه سیستم های بوم شناختی، لایه های آشیانه ای (1) به صورت عوامل تأثیر گذار مهم بر رشد انسان در نظر گرفته می شوند. (2) بیانگر ماهیت پویا و همواره در تغییر افراد و تجربیات آنهاست.

1-محیط – زیر سیستم ، میان سیستم، برون سیستم، و کلان سیستم
2-سیستم زمانی

13

- (1) که در محیط های روزمره صورت می گیرند، به پژوهشگران امکان می دهند تا رفتارهای روزه مره ای را که می خواهند توضیح دهند، مستقیما مشاهده کنند. در مقابل (2) در آزمایشگاهها صورت می گیرند، جایی که هر آزمودنی فرصت برابری برای نشان دادن رفتارهای مورد علاقه دارد.

1-مشاهدات طبیعی
2-مشاهدات ساخت دار

14

- روش های گزارش شخصی می توانند انعطاف پذیر و باز پاسخ باشند، مثل (1)، روش های دیگر عبارتند از : مصاحبه های ساخت دار، آزمون ها و پرسشنامه ها که امکان اجرا و نمره گذاری کارآمد را می دهند. پژوهشگران برای کسب آگاهی عمیق درباره یک فرد واحد از (2) یا (3) استفاده می کنند.

1-مصاحله بالینی
2-روش بالینی
3-مورد پژوهی

15

- علاقه روز افزون به تأثیر فرهنگ، پژوهشگران را ترغیب کرده است تا برای مقایسه فرهنگ ها از روش های مشاهده و گزارش شخصی استفاده کنند. پژوهشگران برای پی بردن به معنی فرهنگی رفتارهای کودکان و بزرگسالان از روشی استفاده می کنند که از حوزه انسان شناسی اقتباس شده و (1) نامیده می شود.

1-قوم نگاری

16

- طرح همبستگی (1) را همان گونه که روی می دهند، بدون تغییر دادن تجربیات افراد بررسی می کند. معمولات برای ارزیابی ارتباط بین متغیر ها از (2) استفاده می شود. تحقیقات همبستگی امکان نتیجه گیری علت و معلولی را فراهم نمی آورند. استفاده از آنها زمانی قابل توجیه است که (3) متغیرهای مورد علاقه دشوار یا غیر ممکن باشد.

1-روابط بین متغیرها
2-ضریب همبستگی
3-کنترل کردن

17

- طرح آزمایشی نتیجه گیری (1) را امکان پذیر می سازد پژوهشگران با قرار دادن آزمودنی ها در معرض دو موقعیت (2) یا بیشتر، متغیر مستقل را دستکاری می کنند. بعدا تعیین می کنند که این متغیر جه تأثیری بر متغیر وابسته داشته است .گمارش تصادفی احتمال اینکه (3) بر دقت یافته های آزمایشی تأثیر بگذارد را کاهش می دهد.

1- علت و معلولی
2-آزمایشی
3-خصوصیات آزمودنی

18

- طرح طولی امکان بررسی (1) و (2) در رشد و رابطه بین رویدادهای قبل و بعد و رفتارها را فراهم می آورد. پژوهش طولی چند مشکل را برای پژوهشگران ایجاد می کند که از جمله آنها (3) نمونه ها، خارج شدن آزمودنی ها از تحقیق، (4) و تأثیرات (5) هستند.

1-الگوهای مشترک
2-تفاوت های فردی
3-سو دار بودن
4-اثر تمرین
5-همدوره

19

- طرح مقطعی روش کارآمدی برای بررسی رشد است ولی به مقایسه (1) محدود می شود. یافته های تحقیقات مقطعی نیز می توانند توسط تأثیرات همدوره تحریف شوند، مخصوصا زمانی که (2) را در برداشته باشند.

1-میانگین های گروه سنی
2-فاصله سنی زیادی

20

- پژوهشگران برای غلبه بر نقاط ضعف این طرح ها، گاهی این دو رویکرد را ترکیب می کنند. (1) که به موجب آن پژوهشگران چند تحقیق مشابه (2) و (3) را در (4) اجرا می کنند، به آنها امکان می دهد تا تأثیرات همدوره را آزمایش می کنند و یافته های مقعطی و طولی را (5) نمایند.

1- طرح زنجیره ای
2-مقطعی
3-طولانی
4-زمانهای مختلف
5-مقایسه

21

- پژوهش، (1) به بار می آورد زیرا جستجو برای آگاهی دانش علمی به صورت بالقوه موجب بهره کشی از افراد می شود. اصل اخلاقی رضایت آگاهانه محافظت ویژه از کودکان و سالمندان را ایجاب می کند که از لحاظ شناختی ضعیف هستند یا در محیط های مخصوص بیماران مزمن زندگی می کنند. استفاده از (2) در پژوهش با کودکان بسیار مخاطره آمیز است زیرا امکان دارد که اعتماد آنها را به صداقت بزرگسالان تضعیف کند.

1-مسایل اخلاقی
2-فریب