1 Flashcards Preview

一对一:听写 > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (39):
1

Chuánshuō

传说

legend

2

Gǔdài

古代

ancient

3

Guàishòu

怪兽

monster

4

Jiān jiǎo

尖角

devil horns

5

Xiàrén

吓人

shock

6

Hǎidǐ

海底

seabed

7

Chúxì

除夕

New Year's eve

8climb

9

Ànshore

10

Jiājiāhùhù

家家户户

every family

11

Fú lǎo xié yòu

扶老携幼

take care of the women & children and elderly – don't just book it

12

Táoescape; flee; run away

13

Shēnshān

深山

remote mountains

14

Duǒbì

躲避

avoid

15

Shānghài

伤害

hurt; harm

16

Shōushí

收拾

tidy; clear away

17

Táomìng

逃命

flee for life

18

Gǎn zǒu

赶走

drive away

19

Fēnfēn

纷纷

in succession; one after another

20

Chuǎng jìn

闯进

broke into

21

Bàozhú

爆竹

firecrackers

22

Húnshēn

浑身

whole body

23

Fādǒu

发抖

trembling

24

Zhà xiǎng

炸响

exploding

25

Dà jīng shīsè

大惊失色

be greatly surprised; frightened

26

Cānghuáng ér táo

仓皇而逃

hasty retreat

27

Ānránwúyàng

安然无恙

safe

28

Huǎngrándàwù

恍然大悟

suddenly realize (light bulb!)

29

Shénxiān

神仙

god (vs. God)

30

Fǎbǎo

法宝

magic weapon

31

Tiēto post; to put up

32

Duìlián

对联

couplets

33

Dēnghuǒ tōngmíng

灯火通明

ablaze with lights

34

Shǒusuì

守岁

stay up late or all night on New Year's Eve

35

Lóngzhòng

隆重

grand

36

Xiàngzhēng

象征

symbolize; symbol

37

Tuánjié

团结

unified; close

38

Xīngwàng

兴旺

prosperity

39

Huòhài

祸害

scourge; evil