1 Flashcards Preview

Proizvodnja > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (37):
1

Kako se dijeli proizvodnja kao disciplina?

Na proizvodni inženjering i proizvodnu kemiju

2

Čime se bavi proizvodni inženjering?

Protjecanjem fluida, svojstvima ležišta i fluida i načinom opremanja bušotine

3

Čime se bavi proizvodna kemija?

Obradom fluida i fizikalnim svojstvima stijene

4

Kako teku faze projekta?

Bušenje, opremanje, proizvodnja, održavanje, trajno napuštanje

5

O kojim padovima tlaka ovisi optimalni rad proizvodnog sustava?

O padovima tlaka u ležištu, pribušotinskoj zoni, tubingu, prigušenju (sapnice, DSV), površinskom cjevovodu i separatoru

6

Režimi crpljenja

Vodonaporni, plinska kapa i otopljeni plin

7

Koje metode proizvodnje postoje?

Eruptivna proizvodnja i mehaničko podizanje

8

Što se ubraja u mehaničko podizanje?

Plinski lift (povremeni i kontinuirani) i dubinske sisaljke (s klipnim šipkama, vijčane i centrifugalne)

9

U koja se tri segmenta odvija pritjecanje?

Iz ležišta u bušotinu, pritjecanje u tubingu, priključni cjevovod

10

Kako funkcionira eruptivna proizvodnja

Nafta se proizvodi energijom ležišta (razlika tlakova) i energijom akumuliranom u stlačenom plinu

11

Što čini proizvodni niz (osim tubinga)

Spojnica za odlaganje, klizna vrata, dubinska sapnica (DUS), protupovratni ventil, paker, šešir vodilica i dr.

12

Što čini tipsku nadzemnu opremu eruptivne bušotine?

Rafinerijski zasun, priključak za naftovod, manometri, AK uređaj, PK klapna, čepovi, zasuni, nosač sapnice, križni komad

13

Što čini tipsku podzemnu opremu eruptivne bušotine?

Tubing, spojnica za odlaganje, klizna vrata, sigurnosna spojnica, paker, bočno vreteno

14

Kada se koriste mehaničke metode pridobivanja?

Kada prirodna energija ležišta nije dovoljna za eruptivni rad ili dobivamo manju količinu nafte od željene

15

Na kojem principu funkcionira plinski lift?

Koristi energiju akumuliranu u stlačenom plinu koji svojom ekspanzijom podiže kapljevinu

16

Koje vrste plinskog lifta postoje?

Kontinuirani i povremeni

17

Kako količina utisutog plina kod plinskog lifta utječe na davanje bušotine?

Do određene granice se povećava davanje, kad se granica prijeđe, smanjuje se jer se hidraulički otpori previše povećaju

18

Koja je najzastupljenija mehanička metoda podizanja?

Dubinske sisaljke s klipnim šipkama

19

Od čega se sastoji proizvodna oprema kod DUS s klipnim šipkama?

Njihalica, glatka šipka, klipne šipke, dubinska sisaljka, sidreni paker, dubinski odvajač plina

20

Kada se koriste uronjene centrifugalne sisaljke?

Kod bušotina kod kojih je potrebno crpiti velike količine kapljevine

21

Kada se koriste vijčane sisaljke?

Kod izrazito viskoznih nafti s visokim sadržajem parafina i krutih čestica

22

Koje su metode povećavanja iscrpka?

Sekundarne i tercijarne

23

Što podrazumijevaju sekundarne metode?

Utiskivanje vode radi podržavanja ležišnog tlaka

24

Što podrazumijevaju tercijarne metode?

Termičke metode, utiskivanje CO2, otpadnih plinova i dušika i kemijske metode

25

Koji sustavi utiskivanja vode postoje i po čemu se razlikuju?

Centralni i pojedinačni. Kod centralnog se voda utiskuje u bušotine iz jednog centralnog mjesta, a kod pojedinačnog svaka bušotina ima svoju sisaljku.

26

Kakva se voda može utiskivati?

Slojna ili slatka. Slojna je iz dehidracije, a slatka iz bunara

27

Kako se priprema slojna voda za utiskivanje?

Izdvojena iz dehidracije ide u separator otpadnih voda, negdje u flotator, zatim u spremnih za slanu vodu i na kraju u utisnovodne bušotine

28

Od čega se sastoji tipska oprema utisnovodne bušotine?

Tubinga, pakera i vodilice

29

Od čega se sastoji tipska oprema mjerne bušotine?

Tubinga i vodilice

30

Definicija standardnih uvjeta u naftnoj struci

45 stupnjeva sjeverne geografske širine, 15 stupnjeva Celzijevih i 1,013250 bar

31

Kako se nafte dijele prema gustoći?

Lake (31 API pa naviše), srednje teške (22-31 API) i teške (manje od 22 API)

32

Što je faktor otopljenog plina?

Rs, količina plina koja se može otopiti u određenom volumenu nafte pri određenim uvjetima

33

O čemu ovisi plinski faktor?

Tlaku, temperaturi, gustoći nafte i gustoći plina

34

Kako plinski faktor ovisi o tlaku?

Raste s porastom tlaka dok ne dođe do tlaka zasićenja, pb, kad se više ne može otopiti još plina

35

Što je obujamski koeficijent nafte?

Bo, dnos obujma nafte pri ležišnim uvjetima i obujma nafte pri standardnim uvjetima

36

Kako obujamski koeficijent nafte ovisi o tlaku?

Smanjenjem tlaka volumen se u početku povećava zbog izotermne ekspanzije i to je tako dok se ne dosegne tlak zasićenja, pb. Spuštanjem ispod toga tlaka, plin se otparava, odnosno izdvaja se iz nafte sve dok ne dođe na nulu (standardne uvjete). Na nuli je Bo jednak jedinici

37

Što je viskoznost i o čemu ovisi?

Unutarnji otpor fluida tečenju, ovisi o temperaturi, tlaku, sastavu nafte i otopljenom plinu