1 -foty Flashcards Preview

Społeczna > 1 -foty > Flashcards

Flashcards in 1 -foty Deck (92)
Loading flashcards...
1

Czy polski pacjent ma prawo do planowanego leczenia poza granicami PL w krajach UE?

a. tak - ale wyłącznie do 12 r.ż.

b. nie - ponieważ nie podpisaliśmu odpowiednich umów z krajami UE

c. tak - jeśli dane świadczenie nie jest dostępne w PL i NFZ wyrazi zgodę

d. nie - ponieważ stawki za leczenie w UE są nierówne

e. żadne z powyższych

c. tak - jeśli dane świadczenie nie jest dostępne w PL i NFZ wyrazi zgodę

2

Potrzeby zdrowotne zgłaszane przez pacjenta to:

a. potrzeby obiektywne

b. potrzeby subiektywne

c. potrzeby negatywne

d. potrzeby pozytywne

b. potrzeby subiektywne

3

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w PL:

a. występują jako indywidualne i grupowe

b. nie oferują większego pakietu niż ubezpieczenia publiczne

c. zwalniają z opłacania składek na NFZ

d. mogą być komplementarne w stosunku do zakresu ubezpieczenia obowiąckowego

e. a i d

e. a i d

a. występują jako indywidualne i grupowe

d. mogą być komplementarne w stosunku do zakresu ubezpieczenia obowiąckowego

4

Do zadań NFZ należy m.in. 

a. przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań, zawieranie umów o pełnienie świadczeń opieki zdrowotnej 

b. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń

c. promocja zdrowia

d. koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonych w granicach UE

e. wszystkie powyższe

c. 

e. wszystkie powyższe

5

Do czego uprawnia karta EKUZ w krajach członkowskich?

a. do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu, bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju

b. do odbycia planowanego leczenia

c. do leczenia w prywatnych placówkach medycznych

d. odp. a i b

e. wszystkie odpowiedzi prawidłowe

d. odp. a i b

a. do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu, bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju

b. do odbycia planowanego leczenia

6

Pierwotne źródła dla budżetu i wydatków na ochronę zdrowia to:

a. budżet państwa

b. podatki

c. ZUS

d. KRUS

e. wydatki stowarzyszeń i fundacji 

b. podatki

 

 

7

Jaki udział % stylu życia człowieka ma wpływ na zachowanie zdrowia wg Lalond'a?

a. 20%

b. 30%

c. 40%

d. 50%

 

d. 50%

8

Praktyczną ocenę wizualną stanu tkanek przyzębia w sekstantach zębowych można wykonać za pomocą:

a. indeksu ICDAS

b. indeksu CPITN

c. skali Morpheusa

d. skali punktowej 10/10

e. skali Mount&Hume

b. indeksu CPITN

9

Jaki material stomatologiczny jest najbardziej polecany w przypadkach:

- czasowego leczenia odtwórczgo zz mlecznych ( Interim Therapeutic Restoration ITR)

- atraumatycznego leczenie odtwórczego zębów mlecznych i stałych

- zbliżającego się czasu eksfoliacji zz mlecznych ???

 

a. cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą

b. kompozyt nanohybrydowy

c. kompomer

d. kompozyt z mikrowypełniaczem

e. cement glasjonomerowy 

e. cement glasjonomerowy   

10

Częstość stosowania w ciągu roku lakieru fluorkowego 5% NaF u zdrowych dzieci powyżej 6 r.ż. to:

a. 1 x na rok

b. 2 x na rok

c. 1-4 x na rok

d. 4-6 x na rok

e. 6-10 x na rok

d. 4-6 x na rok 

 

slajd nr 60 wykład o fluorkach

11

Jakie nowoczesne trendy o działaniu profilaktyczno-terapeutycznym są obecnie wprowadzane przez producentów fluorkowych lakierów profilaktycznych?

a. zmiana konsystencji lakieru kontrolująca adhezję do powierzchni zęba

b. wprowadzenie żywicy światłoutwardzalnej do lakieru

c. miniaturyzacja do poziomu nanocząsteczek

d. wprowadzenie cząsteczek wapnia i fosforanów do lakieru

 

odp. a i b

odp. b i c

odp. c i d

odp. a i c

odp. b i d

?

12

Według skali ICDAS, którego stadium próchnicy dotyczy poniższy opis :

bez osuszania powierzchnia wygląda na zdrową, po osuszeniu widać zmianę translucencji (białe, brązowe plamy)

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

a. 1 

 

13

Jeśli zdecydujesz się na suplementację doustną fluoru u pacjenta, które informacje musisz uzyskać zanim ustalisz dzienną dawkę przyjmowanego F?

a. typ suplementowanego fluorku

b. stężenie fluorków w lokalnej wodzie pitnej

c. wiek pacjenta

d. poziom ograniczeń opieki stom. 

e. b i c prawidłowe

e. b i c prawidłowe

14

Suplementacja doustna, jaki może być najwcześniejszy wiek pacjenta ( tabletki, krople)

a. 3 msc

b. 6 msc

c. 12 msc

d. 1,5 roku

e. 3 lata

a. 3 msc

15

Które z poniższych związków występują w standardowych pastach do zębów jako aktywne związki zawierające fluor o działaniu remineralizacyjnym?

a. AgF

b. CuF2

c. AuF

d. MgF2

e. żadna z podanych odpowiedzi

e. żadna z podanych odpowiedzi

16

Znajdź dopuszczalne stężenie fluorków w płukankach do jamy ustnej do codziennego użytku:

a. 100-200 ppm

b. 200-900 ppm

c. 250-500 ppm 

d. 500-1000 ppm

b. 200-900 ppm

17

Znajdź dopuszczalne stężenie fluorków w lakierach do profilaktyki profesjonalnej:

a. 500-1000 ppm

b. 1000 - 5000 ppm

c. 5000-12000 ppm

d. 1000-56300 ppm

d. 1000-56300 ppm

18

Znajdź dopuszczalne stężenie fluorków w żelach/piankach do profilaktyki profesjonalej:

a. 500-1450 ppm

b. 1000-5000 ppm

c. 5000 - 12500 ppm

d. 12500-22500 ppm

c. 5000 - 12500 ppm

19

Wskażnik płytki międzyzębowej API jest równy 25%. Co powiesz pacjentowi o jego higienie?

a. dobra higiena

b. średnia higiena

c. zła higiena

d. ta liczba nie określa higieny pacjenta

a. dobra higiena

między optymalna a dobra bo <25% jest optymalna wg Paszyńskiej

20

Najważniejszy biologiczny czynnik determinujący jaki rodzaj choroby może wystąpić u człowieka to:

a. liczba partnerów seksualnych

b. orientacja seksualna

c. regularna opieka medyczna i stomatologiczna

d. wiek

d. wiek?

21

W której grupie wiekowej wg aktualnie prowadzonych badań epidemiologicznych w Pl obserwujemy bardzo wysoką frekwencję próchnicy (86%) wymagającą zintensyfikowania profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej?

a. 3 lata

b. 5-6 lat

c. 12 lat

d. 15 lat

e. 18 lat

b. 5-6 lat

22

W której grupie wiekowej wg badań epidemiologicznych w Pl frekwencja próchnicy jest ok 50%?

 

a. 3 lata

b. 5-6 lat

c. 12 lat

d. 15 lat

e. 18 lat

c. 12 lat

w sumie to powyżej 12 lat... trochę nieprecyzyjne pytanie

 

23

Z jakich źródeł finansowana jest służba zdrowia w PL?

a. podatki

b. składka zdrowotna ZUS

c. dochód bieżący u usługodawców i zakup sprzętu diagnostyczno-leczniczego

d. a,b,c

e. Krajowy rejestr Usług Rolniczych

d. a,b,c

24

W którym z krajów istnieje system opieki zdrowotnej z przewagą budżetowego finansowania?

a. USA

b. Szwajcaria

c. Irlandia

d. Polska

e. c i d

e. c i d

25

Który z wymienionych poglądów na system opieki zdrowotnej odzwierciedla sytuację w PL?

a. wolnorynkowy

b. konserwatywny

c. solidarystyczny

d liberalny

e. konserwatywno-liberalny

c. solidarystyczny

26

Która z podanych przyczyn nie ma związku z narastającym zapotrzebowaniem  finansowym społeczeństwa na leczenie?

a. wzrost liczby osób starszych

b. rozwijające się technologie

c. zwiększające się oczekiwania społeczne

d. wzrost PKB

e. podróże sprzyjające rozprzestrzenianiu chorób

d. wzrost PKB

27

Przyczyną częstego występowania zapalenia dziąseł u młodzieży w okresie pokwitania jest:

a. wysoki poziom hormonów płciowych

b. niewystarczająca higiena jamy ustnej

c. osłabiony system odpornościowy

d. a i b

b. niewystarczająca higiena jamy ustnej

28

Zaznacz odp. nieprawidłową. Należy odradzać kolczykowanie w obrębie jamy ustnej ze wzgl na możliwość wystąpienia:

a. żółtaczki WZW C

b. recesji dziąsła w obrębie powierzchni jezykowych siekaczy żuchwych

c. aspiracji do dróg oddechowych

d. pęknięć szkliwa na powierzchniach podniebiennych siekaczy szczęki 

e. halitozy przez C. difficile

e. halitozy przez C. difficile

29

U dzieci i młodzieży najczęstszą postacią chorób przyzębia są:

a. choroby przyzębia związane z płytką bakteryjną

b. wynikające z chorób ogólnych

c. choroby dziąseł związane z płytką bakteryjną

d. agresywne choroby dziąseł

e. choroby dziąseł związane z infekcją jamy ustnej

a. choroby przyzębia związane z płytką bakteryjną

30

Który z wymienionych sposobów polepszy poziom higieny pacjenta?

a. należy zwrócić uwagę by "lepiej czyścił zęby" i min. x 2 dziennie

b. należy założyć karte higienty i ją regularnie monitorować

c. poprowadzić instruktaż higieniczny z wybarwieniem płytki

d. zaproponować oczyszczanie zębów szczotką elektryczną

c. poprowadzić instruktaż higieniczny z wybarwieniem płytki