10 Flashcards Preview

一对一:听写 > 10 > Flashcards

Flashcards in 10 Deck (26):
1

Bórán dà nù

勃然大怒

to fly into a rage

2

Jīngyà

惊讶

surprised

3

Gōng gōngjìng jìng

恭恭敬敬

respectfully

4

Jìng mǒu rén jiǔ

敬 sb 酒

to toast to sb

5

Qìngjiā

亲家

relatives by marriage

6

Lālǒng

拉拢

to win over

7

Shuō qíng

说情

to plead mercy for sb

8

Měijiǔ jiāyáo

美酒佳肴

food and wine

9

Àncáng shājī

暗藏杀机

hidden danger

10

Shìyì

示意

signal; hint

11

Wǔ jiàn

舞剑

sword dance

12

Zhùxìng

助兴

to add to the fun

13

Yǎnhù

掩护

cover (i.e. run for cover!)

14

Chuǎngto rush; to break through

15

Qìdù bùfán

气度不凡

extraordinary tolerance

16

Yī yǐn ér jǐn

一饮而尽

to drain (a glass)

17

Wú yán yǐ duì

无言以对

speechless

18

Bái bì

白璧

white jade

19

Tuītuō

推脱

to shirk (off one's duties)

20

Yù dòu

玉斗

(measurment for jade)

21

Wúnài

无奈

helpless

22

Hòushì

后世

future generations

23

Dāngjīlìduàn

当机立断

to act decisively

24

Mǎi xiàle fúbǐ

买下了伏笔

foreshadowed

25

Bù huái hǎoyì

不怀好意

to harbor evil designs

26

Yùyán

预言

prediction