10 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 10 Amay > Flashcards

Flashcards in 10 Amay Deck (84)
0

east

dōng

1

south

nán

2

west

3

north

bêi

4

dōng

east

5

nán

south

6

west

7

bêi

north

8

southwest

xīnán

9

northwest

xībêi

10

in the east part of

dōngbù

11

world

shìjiè

12

xīnán

southwest

13

xībêi

northwest

14

dōngbù

in the east part of

15

world

shìjiè

16

north pole

bêijì

17

south pole

nánjí

18

bêijìxióng

polar bear

19

Iceland

bīngdâo

20

bêijí

north pole

21

nánjí

south pole

22

polar bear

bêijìxióng

23

bīngdâo

Iceland

24

mountain

shān

25

sea

hái

26

river

27

lake

28

island

dâo

29

shān

mountain

30

hâi

sea

31

river

32

lake

33

dâo

island

34

desert

shāmò

35

grassland

câoyuán

36

ride a horse

qí mâ

37

explore

tànxiân

38

shāmò

desert

39

câoyuán

grassland

40

qì mâ

ride a horse

41

tànxiân

explore

42

ride on a boat

zuò chuán

43

climb a mountain

pá shān

44

panda

xióngmāo

45

great wall

chángchéng

46

zuò chuán

ride a boat

47

pá shān

climb a mountain

48

xióngmāo

panda

49

chángchéng

great wall

50

have been to

qùguo

51

Marco Polo

Mâkê Bōluó

52

terrific

zhēn bàng

53

where?

shénme dìfang?

54

qùguo

have been to

55

Mâkê Bōluó

Marco Polo

56

zhēn bàng

terrific

57

shénme dìfang?

where?

58

the first day

dì-yī tiān

59

return

huí

60

plane

fēijī

61

travel

yóu

62

dì-yī tiān

the first day

63

fēijī

plane

64

return

huí

65

yóu

travel

66

especially

tèbié

67

rice

68

rain storm

bàoyú

69

help (save one's life)

jiùmìng

70

serve somebody right

huógāi

71

tèbié

especially

72

rice

73

bàoyú

rain storm

74

jiùmìng

help (save one's life)

75

huógāi

serve somebody right

76

Where is.....?

..... zài shėnme dìfang?

77

What are they doing at....?

Tāmen zài ..... zuò shėnme?

78

I will go .... in the future.

Wô jiānglái yào qù.....

79

I will go .... next year.

Wô míngnián huì qù .....

80

..... zài shėnme dìfang?

Where is ....?

81

Tāmen zài ..... zuò shėnme?

What are they doing at ...?

82

Wô jiānglái yào qù.....

I want to go .... in the future.

83

Wô míngnián huì qù .....

I will go .... next year.