10 NUMBER Flashcards Preview

TAG VOC FB 775 by Lulu > 10 NUMBER > Flashcards

Flashcards in 10 NUMBER Deck (35):
1

0

sero

2

1

isa

3

2

dalawa

4

3

tatlo

5

4

apat

6

5

lima

7

6

anim

8

7

pito

9

8

walo

10

9

siyam

11

10

sampu

12

11

labing-isa

13

12

labindalawa

14

13

labing-tatlo

15

14

labing-apat

16

15

labinlima

17

16

labing-anim

18

17

labingpito

19

18

labing-walo

20

19

labingsiyam

21

20

dalawampu

22

30

tatlump

23

40

apatnapu

24

50

limampu

25

60

animnapu

26

70

pitumpu

27

80

walumpu

28

90

siyamnapu

29

100

isang daan

30

120

isang daan dalawampu

31

200

dalawangdaan

32

1,000

sanlibo

33

1,000,000

milyon

34

about

kulang-kulang

35

first

una