100 Common Nouns Flashcards Preview

Japanese Words > 100 Common Nouns > Flashcards

Flashcards in 100 Common Nouns Deck (98)
Loading flashcards...
1

Girl

Onnanoko

2

Girlfriend

Kanojo

3

Hand

Te

4

Head

Atama

5

Helicopter

Herikoputa

6

Hotel

Hoteru

7

Hour

Jikan

8

Husband

Otto

9

Ice

Kōri

10

Jacket

Jacketto

11

Pencil

Enpitsu

12

Plate

Sara

13

Police officer

Keisatsuksan

14

Pork

Buta niku

15

Programmer

Puroguramã

16

Rain

Ame

17

Salt

Shio

18

Second

Byō

19

Shirt

Shatsu

20

Shoe

Kutsu

21

Kitchen

Daidokoro

22

Lamb

Ramu niku

23

Leg

Ashi

24

Man

Otoko nohito

25

Manager

Manēga

26

Minute

Fun

27

Morning

Asa

28

Mother

Okāsan

29

Motorcycle

Ōtobai

30

Nurse

Kangoshi