12 Flashcards Preview

一对一:听写 > 12 > Flashcards

Flashcards in 12 Deck (44):
1

Qiāngǔ liúchuán

千古流传

historic spread

2

Lǎoshí

老实

honest

3

Nüèdài

虐待

to abuse

4to force

5

Zāoyù

遭遇

(bitter) experience

6

Fān shānyuè lǐng

翻山越岭

to tramp over hill and dale

7

Lìhài

厉害

severe; awesome

8

Chùfàn

触犯

to break

9

Tiān guī

天规

laws of heaven

10

Biǎnto diminish rank; to send away

11

Shuāito fall (down)

12

Dòngtán

动弹

to move

13

Shānginjury

14

Xīnkǔ

辛苦

to work hard

15

Xìxīn

细心

careful

16

Zhàogù

照顾

to take care

17

Hàiharmful

18

Nǎoxiūchéngnù

恼羞成怒

to become angry from embarrassment

19

Xiàfán

下凡

to descend to the world

20to skin

21to wrap around

22

Huàshēn

化身

incarnation

23

Wúyuán wúgù

无缘无故

for no reason at all

24

Qínglǎng

晴朗

sunny

25

Kuángfēng

狂风

winds

26

Cóngtiān'érjiàng

从天而降

very unexpectedly

27

Bùgù

不顾

regardless of

28

Zǔlán

阻拦

to block; to prevent

29to escort (by force)

30

Xīn dōu suìle

心都碎了

for one's heart to break

31

Dǎngto ward; to keep off

32

Bēishāng

悲伤

sad

33

Lèi rú yǔ xià

泪如雨下

tears fall like rain

34

Qíngjǐng

情景

scene

35

Gǎndòng

感动

to be moved

36

Yǒngbào

拥抱

to embrace

37

Wúkěnàihé

无可奈何

helpless

38

Táitóu

抬头

to raise one's head

39

Xúnzhǎo

寻找

to look for

40

Yī nián yīdù

一年一度

once a year

41

Xiāng huì

相会

meeting; to meet

42

Chènxīn rúyì

称心如意

to find sth. satisfactory or as one wishes

43

Měimǎn

美满

happy

44

Hūnyīn

婚姻

marriage