14 Flashcards Preview

一对一:听写 > 14 > Flashcards

Flashcards in 14 Deck (30):
1

Xīshōu

吸收

to absorb; to assimilate

2

Língqì

灵气

anima

3

Yùnyù ér shēng

孕育而生

to be born

4

Chēng shǒu (de wǔqì)

称手(的武器)

Weapon Finesse

5

Huáihèn zàixīn

怀恨在心

to hold a grudge

6

Zhuōná

捉拿

to arrest; to catch

7

Yángshòu yǐ jìn

阳寿已尽

for (sb's) time to be up

8

Xiāohuǐ

销毁

to destroy

9

Shēngsǐ bù

生死簿

Book of Death

10

Zhàoto call

11

Tóubèn

投奔

to go to (friend / place) for shelter

12

Jiébài

结拜

to become sworn brothers or sisters

13

Zàofǎn

造反

to rebel; to revolt

14

Bùliào

不料

unexpectedly

15

Bùxià

布下

set; planted

16

Tiānluódìwǎng

天罗地网

tight encirclement

17

Míng yáng tiānxià

名扬天下

to become famous in the world

18

Shéntōng guǎngdà

神通广大

to be infinitely resourceful

19

Dàzhàn sānbǎi huíhé

大战三百回合

tough negotiations

20

Bùfèn gāo xià

部分高下

neck and neck

21

Wúxīn liànzhàn

无心恋战

to have no desire to continue fighting

22

Tōuxí

偷袭

sneak attack

23

Jīngāng bù huài zhī shēn

金刚不坏之身

to be virtual indestructible

24

Sǐxíng

死刑

death penalty

25

Huǒyǎnjīnjīng

火眼金睛

eagle eyes

26

Dǎdǔ

打赌

to bet

27

Zhòng jì

中计

to fall into a trap

28

Táo bù chū rúlái fózǔ de shǒuxīn

逃不出如来佛祖的手心

There is no escape from the Buddha

29

Shōufú

收服

to subdue

30

Dàgōnggàochéng

大功告成

to be highly successful