15 Flashcards Preview

一对一:听写 > 15 > Flashcards

Flashcards in 15 Deck (42):
1

Shú tòu

熟透

quite ripe

2

Zì yán zì yǔ

自言自语

said to oneself

3

Līncarry

4

Yī guàn

一罐

a can of

5

Zhāifàn

斋饭

vegetarian food

6

Yīzài tuīcí

一再推辞

decline (invitation) again and again

7

Chánslander; backbite

8

Zǔzhǐ

阻止

stop

9

Shīshǒu

尸首

dead bodies

10

Huà zuò

化作

turn into

11

Yī lǚ

一缕

a wisp of

12

Qīng yān

青烟

smoke

13

Zéguài

责怪

blame

14

Wúgù

无故

without any reason

15

Shāng rén xìngmìng

伤人性命

to kill

16

Làiháma

癞蛤蟆

toad

17

Gǎnlù

赶路

hurry on with one's journey

18

Yī jì bùchéng yòu shēng yī jì

一计不成又生一计

first ruse having failed then tried another

19

Fǎshù

法术

magic arts

20

Bùyóufēnshuō

不由分说

allowing no explanation; giving no chance to explain; not allowing one to speak

21

Tóutòng nán rěn

头痛难忍

unbearable headache

22

Qiúráo

求饶

beg for mercy; ask for pardon

23

Wúxīn xiàng shàn

无心向善

not willing to be good

24

Yǒuyì zuò'è

有意作恶

intend to be evil

25

Jīn gū er

金箍儿

gold hoop

26

Zhòuyǔ

咒语

incantation; curses; Spell

27

Guānfǔ

官府

feudal official

28

Lúnbrandish; whirl

29

Lěngxiào

冷笑

sneer

30

Rěnendure

31

Jǐlianggǔ

脊梁骨

spine

32

Kèzhe

刻着

engrave

33

Yúnduān

云端

on the cloud

34

Huáng juàn

黄绢

yellow silk

35

Cíbēi

慈悲

mercy; benevolence

36

Qiè wù

切勿

be sure not to

37

Xìnyǐwéizhēn

信以为真

assumption; believe sth to be true

38

Qiúqíng

求情

plead

39

Chángtàn yīshēng

长叹一声

heave a deep sigh; give a long gasp

40

Zhēnxiàng

真相

truth

41

Hòuhuǐ mò jí

后悔莫及

too late to regret it; bite one's tongue off

42

Tà shàng

踏上

set foot on