15 (D) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 15 (D) > Flashcards

Flashcards in 15 (D) Deck (76):
35

desperate (re: a situation)

wei1 ji2

危急

36

despise

miao3 shi4

藐视

kan4 bu4 qi3

看不起

37

destination

mu4 di4 di4

目的地

38

destroy

po4 huai4

破坏

39

detail

xi4 jie2

细节

40

determination

jue2 xin1

决心

41

deviate

pian1 li2

偏离

42

devil

mo2 gui3

魔鬼

43

devote, offer

ba3...feng4 xian4 gei3...

把...奉献给...

44

devoted to (doing stg), absorbed in

zhuan1 xin1

专心

quan2 shen1 xin1 de tou2 ru4

全身心地投入

45

devout

qian2 cheng2

虔诚

46

diamond

jin1 gang1 shi2

金刚石

47

die to self

dui4 zi4 ji3 de yi4 si si3

对自己的意思死

48

dignity

zun1 yan2

尊严

49

become dim, indistinct

bian4 mo2 hu

变模糊

50

diligent

qin2 ken3

勤恳

qin2 mian3

勤勉

51

direct (v)

zhi3 yin3

指引

52

disappoint

shi3...shi1 wang4

使...失望

53

disciple

men2 tu2

门徒

54

discipline (v), reprimand

guan3 jiao4

管教

cheng2 jie4 (reprimand)

惩戒

55

disclaim

fou3 ren4

否认

56

discord

bu2 he2

不和

fen1 zheng1

纷争

57

discourage

shi3 hui1 xin1

使灰心

58

to be discouraged

hui1 xin1

灰心

ju3 sang4

沮丧

59

discretion, sense

ming2 zhi4

明智

jian4 shi

见识

60

discreet, careful

jin3 shen4

谨慎

xiao3 xin1

小心

61

disobedient

bu4 shun4 cong2

不顺从

62

dispel

qu1 san4

驱散

xiao1 chu2

消除

63

dispute, argue

bian4 lun4

辩论

64

distinguish between

fen1 bian4

分辨

fen1 bie2

分别

65

distribute

fen1 gei3

分给

66

divided against itself

zi4 xiang1 fen1 zheng1

自相纷争

67

divination

zhan1 bu3

占卜

68

spirit of divination

wu1 gui3

巫鬼

69

divine

shen2 de

神的

70

wei1 ji2

危急

desperate (re: a situation)

71

miao3 shi4

藐视

kan4 bu4 qi3

看不起

despise

72

mu4 di4 di4

目的地

destination

73

po4 huai4

破坏

destroy

74

xi4 jie2

细节

detail

75

jue2 xin1

决心

determination

76

pian1 li2

偏离

deviate

77

mo2 gui3

魔鬼

devil

78

ba3...feng4 xian4 gei3...

把...奉献给...

devote, offer

79

zhuan1 xin1

专心

quan2 shen1 xin1 de tou2 ru4

全身心地投入

devoted to (doing stg), absorbed in

80

qian2 cheng2

虔诚

devout

81

jin1 gang1 shi2

金刚石

diamond

82

dui4 zi4 ji3 de yi4 si si3

对自己的意思死

die to self

83

zun1 yan2

尊严

dignity

84

bian4 mo2 hu

变模糊

become dim, indistinct

85

qin2 ken3

勤恳

qin2 mian3

勤勉

diligent

86

zhi3 yin3

指引

direct (v)

87

shi3...shi1 wang4

使...失望

disappoint

88

men2 tu2

门徒

disciple

89

guan3 jiao4

管教

cheng2 jie4 

惩戒

discipline (v), reprimand

90

fou3 ren4

否认

disclaim

91

bu2 he2

不和

fen1 zheng1

纷争

discord

92

shi3 hui1 xin1

使灰心

discourage

93

hui1 xin1

灰心

ju3 sang4

沮丧

to be discouraged

94

ming2 zhi4

明智

jian4 shi

见识

discretion, sense

95

jin3 shen4

谨慎

xiao3 xin1

小心

discreet, careful

96

bu4 shun4 cong2

不顺从

disobedient

97

qu1 san4

驱散

xiao1 chu2

消除

dispel

98

bian4 lun4

辩论

dispute, argue

99

fen1 bian4

分辨

fen1 bie2

分别

distinguish between

100

fen1 gei3

分给

distribute

101

zi4 xiang1 fen1 zheng1

自相纷争

divided against itself

102

zhan1 bu3

占卜

divination

103

wu1 gui3

巫鬼

spirit of divination

104

shen2 de

神的

divine

105

divine nature

ling2 xing4

灵性

shen2 xing4

神性

106

ling2 xing4

灵性

shen2 xing4

神性

divine nature

107

distract, divert attention

fen1 xin1

分心

fen1 san4 zhu4 yi4 li4

分散注意力

108

fen1 xin1

分心

fen1 san4 zhu4 yi4 li4

分散注意力

distract, divert attention

109

distracting/wandering thoughts

za2 nian4

杂念

110

za2 nian4

杂念

distracting/wandering thoughts